Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı eğitim amaçları (2021-2025 yılları arası)

EA1. Orman planlanma ve yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapar, orman koruma ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği yönünde karşılaşılan problemleri çözer.
EA2. Orman alanlarının fonksiyonlarının belirlenmesi, işletilmesi, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin sürekli sağlanması çalışmalarını yerine getirir.
EA3. Orman mühendisliği yetki alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, işletmeci ve danışman kadrolarında görev alır.
EA4. Mesleki ve bilimsel projeler üretebilir, bilimsel kurumlarda araştırmacı olarak görev alır ve lisansüstü çalışmalar yapar.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Matematik, fen bilimleri ve orman mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
PÖK-2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÖK-3: Karmaşık orman ekosistemini ve süreçlerini, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÖK-4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÖK-5: Karmaşık orman mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
PÖK-6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
PÖK-7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
PÖK-8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÖK-9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÖK-10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
PÖK-11: Orman Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi