Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://ceng.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3773157
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1997 yılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek Lisans programına girme hakkı kazanan öğrenciler İngilizce Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulur. Sınavda başarılı öğrenciler ders almaya başlar, başarısızlar ise en fazla bir yıl İngilizce Hazırlık Okuluna devam edip başarılı olduğu takdirde ders aşamasına geçebilmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Biligisayar Yüksek Mühendisi veya Bilgisayar Yüksek Lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Programın hedefleri, öğrencilere bilgisayar bilimleri, mühendisliği ve ilgili alanlarında bilgi kazandırma, öğrencilerin çeşitli teknikler ve modern mühendislik araçlarını kullanarak bilgisayar mühendisliği sorunları çözme yeteniğinin geliştirilmesi, donanım ve yazılım mühendislik problemlerinin gerektirdiği sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz etme yeteneğini geliştirme ve etkili iletişi tekniklerinin kazandırılmasıdır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik teorik ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak ve seminer dersi başarıyla sunmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik teorik ve seminer (60 AKTS karşılığı) derslerini alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bilgisayar Yüksek Mühendisleri eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım, bankacılık, üretim endüstrisi, savunma sanayi, ticaret ve hizmet gibi birçok alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu kuruluşlarda sistem çözümleyicisi, sistem tasarımcısı, sistem programcısı, sistem değerlendirmecisi, uygulama programcısı, bilgisayar sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi gibi çeşitli görevler yaparlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080, Trabzon
Telefonu: 3773157
Belge Geçer: 325 7405
E-Postabilgisayar@ktu.edu.tr
Web Adresi http://ceng.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile paylaştığı binada aşağıda sunulan altyapı ve laboratuar imkanlarına sahiptir: Lisansüstü programları için 50 kişilik 1 seminer salonu, 2'si teknik donanımlı 4 derslik ve 30 kişilik 1 bilgisayar salonu bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü programı ve araştırmalar için değişik teknik özellik ve donanımda 4 laboratuar (Bilgisayar Grafikleri Lab., Bilgisayar Ağları Lab., Bilgisayarla Görü ve Örüntü Tanıma Lab. ve Paralel Bilgisayarlar Lab.) vardır.