Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbeekonometri
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Ekonometri programının amacı, öğrencilere eknometri alanıyla ilgili olarak geniş bilgi vermek, öğrencilerin problemleri belirleme ve çözme kabiliyetini geliştirmek, öğrencilere yeterli bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
PÖK-2: Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
PÖK-3: Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
PÖK-4: Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
PÖK-5: Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
PÖK-6: Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PÖK-7: Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PÖK-8: Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PÖK-9: Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
PÖK-10: Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi