Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabeobezite
Tel: +90 0462 3777867
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
YÖK 100/2000 Doktora Bursu Metabolizma ve Kronik hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz) alanında ileri düzeyde teorik ve pratik bilgilere sahip, güncel konuları takip edebilen, kendi alanı ile bağımsız veya farklı disiplinlerle ortak akademik çalışmalar yürütebilen, bilgi teknolojilerini, alanına özgü teknik ekipman, cihaz ve aletleri kullanabilen, laboratuvar güvenliğine özen gösteren, alanıyla ilgili eğitim verebilen ve etik değerlere sahip bilim doktoru yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Bilim alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir; alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖK-2: Sağlık bilimleri alanındaki gelişmeleri ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder; basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşır.
PÖK-3: Bilim alanının ilişkili olduğu disiplinleri tanır ve disiplinler arası çalışmalar yapabilir, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖK-4: Bilim alanına özgü bilgi teknolojileri, laboratuvar güvenliği, deneysel yöntemler, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
PÖK-5: Bir problemi tespit eder; bilimsel bir araştırma planlar; planladığı çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür; çalışma sürecinde karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirir.
PÖK-6: Yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular, değerlendirir, yorumlar ve raporlandırır; bilimsel bir makaleyi istatistiksel yönüyle değerlendirir.
PÖK-7: Etik ilkeleri, araştırma ve yayın etiği konularını ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir; ve verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖK-8: Bilim alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir; ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÖK-9: Bilim alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilecek üst düzey becerilere sahiptir.
PÖK-10: Bilim alanındaki bir konuda güncel bilgi ve gelişmeleri aynı alandaki gruplara bir seminerde sunar.
PÖK-11: Yaptığı veya araştırmacı olduğu bir çalışmanın raporunu yazar; ulusal veya uluslararası etki değerine sahip hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
PÖK-12: Sağlık bilimleri alanındaki makaleleri okur, anlar, yorumlar ve eleştirir.
PÖK-13: Sağlık bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri okuyup anlayabilecek ve yazabilecek seviyede İngilizce bilir.
PÖK-14: Bilim alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi