Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
sbf.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 04622300476
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirebilen ve yorumlama yeteneğini kazanmış, meslek etik ilkeleri benimsemiş, öğrenmeye açık uzman hemşireler yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez sentez eder ve değerlendirilmede kullanır..
PÖK-2: Hemşireliğin etik ilke, değer ve kodlarının önemini birey ve toplum için bilir.
PÖK-3: İç hastalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan bilimsel çalışmalara yönelik araştırma yöntemlerini ve istatistiksel yöntemleri bilir.
PÖK-4: İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin yenilik getirecek bir konuyu sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, yeni bir araştırma planlar, uygular, raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
PÖK-5: İç hastalıkları hemşireliği alanında sağlık uygulamalarının gerektirdiği inovatif teknolojik cihaz ve aletlerin kullanımını ileri düzeyde bilir ve alanında kullanır.
PÖK-6: İç hastalıkları hemşireliği alanı ve ilgili disiplinler arası sorunların çözümünde yönetim ve liderlik becerilerini öğrenir ve kullanır.
PÖK-7: İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunların çözümünde eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanarak inovatif yaklaşımla yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÖK-8: İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunlara yönelik yenilik getirecek kanıta dayalı deneysel araştırmalar planlar ve uygular.
PÖK-9: İç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel literatürü takip eder, uygular ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinir.
PÖK-10: İç hastalıkları hemşireliği alanındaki uzman kişilerle farklı iletişim yöntemlerini kullanarak nitelikli iletişim kurar, konuları eleştirel bakış açısıyla tartışır ve özgün düşüncelerini savunur.
PÖK-11: En az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iç hastalıkları hemşireliği alanında uzman kişilerle ulusal/uluslar arası düzeyde bilim ve teknoloji politikası kapsamında yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
PÖK-12: İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin birey ve toplumla ilgili fiziksel, ruhsal, sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne stratejik karar verme süreçlerini etkin bir şekilde kullanarak katkı verir.
PÖK-13: Diğer sağlık disiplinleri ile çalışarak yaşadığı toplumun sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel gelişimini takip eder ve iç hastalıkları hemşireliği alanında toplumu bilgilendirir ve farkındalık oluşturur.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi