Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/bilgisayar
Tel: +90 0462 377 2080
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretime 1993 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde başlamıştır. Bölüm, fakültenin 2005 yılında Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine ayrılmasından sonra Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı (İngilizce) açılmış ve karma dille lisans eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olanlar doğrudan 1. sınıfa kayıt yaparlar, başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlar. Bölümde Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma).
PROGRAMIN AMACI  
Programın hedefleri, öğrencilere bilgisayar bilimleri, mühendisliği ve ilgili alanlarında bilgi kazandırma, öğrencilerin çeşitli teknikler ve modern mühendislik araçlarını kullanarak bilgisayar mühendisliği sorunları çözme yeteniğinin geliştirilmesi, donanım ve yazılım mühendislik problemlerinin gerektirdiği sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz etme yeteneğini geliştirme ve etkili iletişi tekniklerinin kazandırılmasıdır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Bilgisayar Mühendisi ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekmektedir. Başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bilgisayar Mühendisleri eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım, bankacılık, üretim endüstrisi, savunma sanayi, ticaret ve hizmet gibi birçok alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu kuruluşlarda sistem çözümleyicisi, sistem tasarımcısı, sistem programcısı, sistem değerlendirmecisi, uygulama programcısı, bilgisayar sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi gibi çeşitli görevler yaparlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080, Trabzon
Telefonu: 377 2080
Belge Geçer: 325 7405
E-Postaulutas@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/bilgisayar
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile paylaştığı binada aşağıda sunulan altyapı ve laboratuar imkanlarına sahiptir: Lisans ve lisansüstü programları için 150 kişilik 1 anfi, 50 kişilik 1 seminer salonu, 60 kişilik 4 derslik (2'si teknik donanımlı), 200 kişilik 1 derslik, 30 kişilik 1 bilgisayar salonu ve 6 öğrenci laboratuarı (Sayısal Elektronik Lab., Sayısal Tasarım Lab., Mikroişlemciler Lab., Bilgisayar Sistemleri Lab., Bilgisayar Grafikleri Lab. ve Bilgisayar Ağları Lab.) bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü programı ve araştırmalar için değişik teknik özellik ve donanımda 2 laboratuar (Bilgisayarla Görme Lab. Ve Paralel Bilgisayarlar Lab.) vardır.