Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
1982 yılında kurulan Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Deniz Bilimleri Mühendisliği ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği olarak iki seçenekli şekilde 1984 yılında eğitim öğretime başlamış, ancak 1986 yılında bu iki Bölüm birleştirilerek Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. İlk mezunlarını 1988 de veren Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü bugüne kadar balıkçılık ve denizcilik sektöründe çalışan çok sayıda nitelikli elemanlar yetiştirmiştir. Kurulduğunda kendine ait bir binası olmayan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 1992 yılında Sürmene-Çamburnundaki yerleşkesine taşınmış ve aynı yıl Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; için; 1- Lise diploması, 2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuc belgesi, 3- Ayrıca öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporu almaları gerekmektedir.
PROGRAMIN AMACI  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, balıkçılık kaynaklarının araştırılması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik mühendisler yetiştirir ve araştırmalar yapar. Ana araştırma faaliyetleri, balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, su ürünleri işleme ve değerlendirme, sucul toksikoloji, moleküler biyoloji, oşinografi, deniz kirliliği, deniz ekolojisi, balık hastalıkları konularını kapsamaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanını kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu stajını tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların onaylanmış olması,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca dönem ortalaması 4 üzerinden 2 tutan öğrenciler DC notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girerler. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler ise en fazla başarısız olduğu üç dersten mezuniyet sınavına girme hakkına sahiptirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporu onaylanan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımız, deniz taşımacılığı ve su ürünleri sektörlerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı'na ait merkez ve taşra teşkilatlarında, Çevre Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı teşkilatlarda çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak, pedagojik formasyon alanlar ise Denizcilik ve Su Ürünleri liselerinde öğretmen olarak ve diğer kurumlarda çalışmaktadır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bölümümüz mezunları, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Biyoloji ve Kimya Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora, Çevre Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İstatistik ve Jeoloji Mühendsiliği anabilim dallarında ise yüksek lisans yapabilirler. Ayrıca diğer üniversitlerin ilgili lisansüstü programlarında da öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Tek. Müh. Böl. 61530 Çamburnu/TRABZON
Telefonu: 7522805
Belge Geçer: 7522158
E-Postabaltekmuh@gmail.com
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde, eğitim öğretime yönelik, 30 öğrenci kapasiteli biyoloji, 40 öğrenci kapasiteli kimya, 20 öğrenci kapasiteli mikrobiyoloji, 30 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarları, ayrıca her düzeydeki öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırma amaclı kullanabileceği balık hastalıkları ve viroloji, moleküler biyoloji, su ürünleri işleme ve analiz, genetik, toksikoloji, mikroskop, oşinografi ve plankton kültür laboratuvarları da bulunmaktadır. Çamburnu Yerleşkesinde, öğrencilerin uygulamalarda ihtiyaç duyduğu canlı materyali sağlamak ve yetiştiriciliğe yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma ve Uygulama Birimi, Su Ürünleri İşleme Ünitesi mevcuttur. Denizcilik dersleri uygulamalarında ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait seyir, denizde güvenlik, simülatör laboratuvarları da kullanılmaktadır.