Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ekonometri
Tel: +90 0462 377 2585
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Ekonometri Bölümü, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. Bölümdeki eğitim ve araştırmalar; iktisat, matematik, istatistik ve yöneylem gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bölüm, ayrıca, ekonometri alanında yüksek lisans derecesi de sunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Ekonometri alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'dan yeterli puan almış olmak.
PROGRAMIN AMACI  
Ekonometri; iktisat teorisini, matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak iktisadi sorunlara çözüm üretebilecek matematiksel iktisatçılar yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı istatistik, ekonometri, matematik, mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve işletme gibi dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Ekonometri Bölümü, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ekonometrik problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
1) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslar arası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük alanlarda çalışabilirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), tüm bankalar, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 61080 TRABZON
Telefonu: 377 2585
Belge Geçer: 325 7281
E-Postaeko@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/ekonometri
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölüm, bilgisayar laboratuarları ve teknoloji sınıfları ile öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. 4 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırmacıdan oluşan bir kadroya sahiptir.