Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://iibf.ktu.edu.tr/index.php?s=ceko
Tel: +90 0462 3772809
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
17 Ocak 1994 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile kurulan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında 25 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. Bölüm bünyesinde, Çalışma Ekonomisi ABD, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD olmak üzere toplam dört Anabilim Dalı mevcuttur.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

1. Lise ve dengi okul diploması,

2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'den yeterli puan,

3. Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

 

Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilanı yapılmaktadır.

PROGRAMIN AMACI  
Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

1. Özel sektörde insan kaynakları departmanı başta olmak üzere işveren-çalışan ilişkileri ile ilgili görev ve pozisyonlarda uzman ve yönetici adayı olarak istihdam edilirler.
2. Sendikal faaliyetlerde toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, sendikal eğitimler vb. konularda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
4. Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yaparlar.
5. Bölümün disiplinler arası yapısı gereği farklı sektörlerde, finans, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ve denetim gibi çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler veya girişimci olabilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;

* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Çalışma Ekonomisi alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Çalışma Ekonomisti unvanı kazanabilmek için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde, öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer.
Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden 45 almaları gerekmektedir. Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi) %50, dönem sonu (final sınavı) sınavı %50 olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notunu alan öğrenciler, koşullu geçme hakkına sahiptir ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSTİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölüm mezunlarımız oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Öncelikle mezunlarımız özel sektörde insan kaynakları departmanları başta olmak üzere işçi-işveren ilişkileriyle ilgili görev ve pozisyonlarda uzman veya yönetici olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca, endüstri ilişkileri ve sendikacılık alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikle sendikalarda uzman veya uzman yardımcısı olarak görev alabilirler. Kamu sektöründe ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda çalışma hayatıyla ilgili pozisyonlarda uzman veya uzman yardımcısı olarak görev alabilirler. Buna ek olarak, mezunlarımızın bölümün disiplinler arası yapısı gereği bankacılık, finans, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ve denetim gibi çeşitli sektörlerde kariyer fırsatları bulunmaktadır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF
Telefonu: 3772809
Belge Geçer: 325 72 81
E-Postaumranozturk@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://iibf.ktu.edu.tr/index.php?s=ceko
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu ve 2 bloktan oluşan binanın birinci blokunda yer alan ve akademik ve idarî personele tahsis edilen blokun 3. katının yarısını ve ikinci blokunun 3. katındaki dersliklerin tamamını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. İnternet bağlantısı bulunan dersliklerin tamamı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmıştır.