Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm
Tel: +90 0462 3257406 , 3773153
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Maden Mühendisliği Bölümü, 1991'de o tarihteki adı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2005 yılında Mühendislik Fakültesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme, Cevher-Kömür Hazırlama ve Değerlendirme ile Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Günümüze kadar çok sayıda öğrenciyi "Maden Mühendisi" diploması ile mezun etmiştir. Bölüm ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MADEN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1- Lise ve/veya dengi okul diploması, 2 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlediği ilgili sınavlardan yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma
PROGRAMIN AMACI  
Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların işletilmesi ve zenginleştirilmesi aşamalarında rol alabilecek, kaya mekaniği ve doğaltaş teknolojisi ile ilgilenebilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel jeoloji, mineraloji-petrografi, maden yatakları, kaya mekaniği, madencilik metodları, maden havalandırma, cevher haırlama ve zenginleştirme ve maden ekonomisi alanlarında dersler ile mühendislik etiği, bilgisayar uygulamaları, maden ve iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ve madecilik ve çevre gibi genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Maden Mühendisliği Bölümü, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla madencilik problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Maden Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Maden Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almış olmak, d) Bir bitirme projesini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde, öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi) % 50, dönem sonu (final sınavı) sınavı % 50 olarak olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notunu alan öğrenciler, koşullu geçme hakkına sahiptir ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme projesinin (çalışmasını) başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler MADEN MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Maden Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedirler. Kamu sektöründe başta TKİ, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Çimento Fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, kendine ait özel iş alanları kurup Teknik Nezaretçilik ve proje planlama vb. işlerde de çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmalarını ıspatlamaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTU Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon
Telefonu: 3257406 , 3773153
Belge Geçer: 325 7405
E-Postaialp@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm
BÖLÜM OLANAKLARI  
Maden Mühendisliği Bölümü kabaca 4 fonksiyonel kısımlara ayrılabilen yaklaşık 3000 metre karelik alanda eğitim-öğretim ve Ar-ge faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu alanlar; Personel ofisleri, teknolojik donanımlı sınıflar, seminer salonları, ders çalışma salonu ve öğrenci klüp odası; Anabilimdallarına ait laboratuvarları ve lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik bilgisayar laboratuvarından oluşmaktadır. Bölümümüz, öğrencilere sunduğu bu imkanlarla, Maden Mühendisliği Program hedeflerini karşılayan ülkemizdeki en modern Maden Mühendisliği bölümleri arasında yerini almaktadır.