Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://websecurity.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/bolum.aspx?pid=75&lang=1
Tel: +90 0462 3772964
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bölüm, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, organizasyon çalışmaları, endüstriyel ilişkiler ve yöneylem araştırması alanlarına özel önem vermek suretiyle, öğrencilerin özel sektör ve kamu yönetiminde gerekli bilgi donanımını tesis etmek için 1982 yılında kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İŞLETME alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'dan yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık,sigortacılık ve muhasebe alanında çalışmaktadırlar.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
1 Arasınav ve 1 Dönemsonu sınavı uygulanır. Arasınavın %50'si ve dönemsonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir. Ders özelinde ödev uygulaması yapılırsa değerlendirme arasınav %30, ödev %20 ve dönemsonu %50 olarak belirlenebilir ya da öğrencilere önceden duyurulmak üzere farklı bir değerlendirme yapılabilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere İŞLETMECİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Nitekim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile gerçekleştirilen yazılı ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, hesap uzman yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı, idari hâkim vb. unvanlar ile göreve başlayabilmektedir. Bununla birlikte mesleğe giriş, staj ve yeterlilik gibi kriterleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini de icra edebilmektedir. Özel sektörde ise şirketlerin, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, dış ticaret gibi departmanlarının çeşitli kademelerinde görevler alabilmektedir. Bunların da ötesinde girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurarak işletmecilik alanında faaliyet gösterebilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Öğrenciler lisanüstü programlara başvurabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü -61080 TRABZON
Telefonu: 3772964
Belge Geçer: 325 72 81
E-Postadbayraktar@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://websecurity.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/bolum.aspx?pid=75&lang=1
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde 17 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi, 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuarları ve teknoloji sınıfları ile öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır.