Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/jeofizik
Tel: +90 0462 +904623772706
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
K.T.Ü Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1970 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeofizik Kürsüsü olarak kurulmuştur. Lisansüstü programına 1977 yılında, I. öğretim lisans programına 1981 yılında ve II. öğretim lisans programına ise 2009 yılında başlanılmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT ve AYT)'den yeterli puanlar
PROGRAMIN AMACI  
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra ülkemizde kurulan 3. Jeofizik Mühendisliği bölümüdür. Bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan zengin maden potansiyelini ve bölgede meydana gelen doğal afetleri araştırmak amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca, öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltı suyu araştırmaları, arkeolojik alanlarda incelemeler, zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, yarıyıl sonunu sınavlarından geçemedikleri tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Jeofizik Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler. Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü 61080, Trabzon-TÜRKİYE
Telefonu: +904623772706
Belge Geçer: +904623257405
E-Postajeofizik@ktu.edu.tr ve sayil@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/jeofizik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümümüz Sismik Veri İşlem, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji laboratuvarı olmak 3 araştırma ve uygulama laboratuvarına sahiptir. Uygulamalı Jeofizik laboratuvarında gravite, manyetik, sismik, yer radarı (GPR), elektrik-elektromanyetik ve radyoaktif ölçümler yapabilen güncel aletler mevcuttur. Bu laboratuvarda mikrotremör ve ivme ölçülerini yapacak aletler de yer almaktadır. Sismoloji laboratuvarına bağlı olarak Rize, Artvin, Giresun, Samsun, Bayburt, Erzurum ve KTÜ kampüs alanında olmak üzere 7 istasyondan oluşan bir deprem kayıt şebekesi vardır. Sistem sürekli olarak çalışır ve bu istasyonlarda elde edilen kayıtlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yeraltı yapısı ve depremselliğinin belirlenmesi için kullanılır. Bölümümüzde 18 kişilik bilgisayar laboratuvarı, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılan 6 adet tam donanımlı derslik ve 1 adet amfi mevcuttur.