Türkçe | English
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://sehircilik.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774075
MİMF
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana bir anabilim dalı olarak eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. 26.06.2003 tarihinde bölüm statüsüne kavuşmuştur. 2005-2006 Akademik yılında eğitime başlamıştır. 2009 yılında 4 yıllık lisans mezunlarını vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne kayıt için a)lise ve dengi okul diploması, b) Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS)'nda yeterli puan almak gereklidir. Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
2005 yılında eğitime başlayan KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara'nın doğusunda, Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde kurulan ilk bölümdür. Derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bölümün temel amacı; öğrencileri kent ve bölge planlama ve tasarım alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatmak, öğrencilerin planlama ve tasarım sorunlarına bütüncül bir yaklaşımla tanı koyma ve çözüm üretme bilgi ve becerilerini geliştirmek, öğrencilerin planlama pratiğinde yeterli deneyim kazanmalarını ve bilgi teknolojileri kullanımı konularında eğitmektir. Bölgenin sürdürülebilir gelişme ve kentleşme sorunları kadar ülkedeki diğer planlama bölümleriyle yarışabilir olmak hedefi bölümün eğitim anlayışında önemli rol oynamıştır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vererek 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 90 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme projesini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve Bitirme Projesi Uygulama Yönergesine uygun olarak başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde, öğrenci sayısının 10?u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10?un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notlar ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi) %50, dönem sonu (final sınavı) sınavı (%50 olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notunu alan öğrenciler, koşullu geçme hakkına sahiptir ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Şehir ve Bölge Plancıları yerel yönetimlerde, merkezi yönetimin çeşitli kurumlarında / kuruluşlarında ve özel sektörde, serbest plancı olarak ya da planlama ofislerinde çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programında öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kanuni Kampüsü
Telefonu: 3774075
Belge Geçer: 325 32 33
E-Postasehir@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://sehircilik.ktu.edu.tr
BÖLÜM OLANAKLARI  
Dört sınıf, fakültenin diğer bölümleri ile ortak kullanılan bir bilgisayar laboratuvarı, bir konferans salonu, fiziksel çevre denetimi laboratuvarı bulunmaktadır.