Türkçe | English
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.mimarlik.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3772605
MİMF
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Mimarlık Bölümü 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı kanunla kurulmuştur. 4936 sayılı kanuna bağlı olduğu 1963-1973 döneminde 5 yıl öğrenim süreli olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin öğrenim süresi, 1973'de çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 4 yıla indirilmiştir. Mimarlık Bölümü ise 4 yıllık eğitime 1977-1978 ögretim yılında başlamıştır. 2005 yılında Mimarlık Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden ayrılarak Mimarlık Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi'nin en köklü bölümüdür. Eğitim süresi 4 yıldır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığıstaj raporundan geçer not alan öğrencilere MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
Mimarlık, insanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekanları, estetik, işlevsel gereksinmeleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak inşa etme sanatı, yapı sanatı olarak ifade edilebilirken, sağlamlı, kullanışlılık, güzellik olarak da tanımlanabilmekte veya toplum yapısına, toplumun gereksinmelerine, ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen bir sanat olarak ifade edilebilmektedir. Mimar, yapıların tasarımını yapıp, bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen/bilim adamı olarak tanımlanabilmektedir. Mimarlık mesleğini yerine getirecek vasıflara sahip olacak mimarları yetiştirmek mimarlık eğitiminin ana amacını oluşturmaktadır. Mimarlık, beşeri bilimler, sosyal ve fiziksel bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, yaraıtcı sanatlar ve genel bilimelrin bilgilerinden yararlanan bir disiplindir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Mimarlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Mimar unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme projesi hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bitirme Projesi değerlendirmesi Mimarlık Bölümü Bitirme Esasları çerçevesinde yapılır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Mimar unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Enstitüler, Bankalar, Özel Şirketler, Özel Bürolar vb.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080 / Trabzon
Telefonu: 3772605
Belge Geçer: 3255588
E-Postamimarlik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.mimarlik.ktu.edu.tr
BÖLÜM OLANAKLARI  
KTÜ Kanuni Kampusu içinde yer alarak, kampus yapısının/yaşamının getirdiği pek çok fiziksel ve sosyal olanaklardan yararlanan bölümümüz, teknolojik donanımlı derslikler ve atölyelerin yanında çok amaçlı kullanıma elverişli Mimarlık Laboratuarı ve Bilgisayar Laboratuarına sahiptir.