Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.jeoloji.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3772705
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16 Aralık 1965 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeoloji Enstitüsü olarak kurulmuş ve daha sonra bölüme dönüştürülmüştür. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve bu fakülteye bağlanmıştır. 1982 yılında 2547 sayılı YÖK kanunu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 2005 yılında ise bu fakülte Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri olarak ayrılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965 yılında 35 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemizin en eski kurulan üçüncü bölümüdür. İlk mezunlarını 1970 yılında vermiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965-1970 yılları arasında 5 yıllık (yüksek mühendislik) eğitimi vermiş, 1970 yılından itibaren 4+2 sistemine geçmiş ve 4 yıllık lisans mezunları vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel jeoloji, mineraloji-petrografi, jeokimya-maden yatakları ve uygulamalı jeoloji alanlarında dersler ile mühendislik etiği, bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Jeoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Jeoloji Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekmektedir. Başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması % 50, dönem sonu sınavı % 50 olarak olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mzun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Jeoloji Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi:  KTÜ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080 Kanuni Kampüsü,Trabzon
Telefonu: 3772705
Belge Geçer: 3257405
E-Postajeobol@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.jeoloji.ktu.edu.tr/
BÖLÜM OLANAKLARI  
alt_img
Jeoloji Mühendisliği Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde teknik donanımlı 140 kişilik 1 anfi, 90 kişilik 3 sınıf, 60 kişilik1 ve 40 kişilik1 sınıf, 45 kişilik 1 bilgisayar salonu ve 5 öğrenci laboratuarı (Genel Jeoloji- Sedimantoloji Lab. Optik Mineraloji Lab. Petrografi ve Maden Yatakları Lab., Paleontoloji Lab. Uygulamalı Jeoloji Lab. ve Bilgisayar Salonu) bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü ve ileri araştırmalar için değişik özellikte ve donanımda 11 laboratuar (ICP-OES, XRF, Sıvı Kapanım Lab., DTA Lab., Araştırma Mikroskop Lab., İnce Kesit ve Parlatma Lab., Karot Lab., Örnek Hazırlama Lab., Mineral Ayırma Lab. ve Asit Lab.) mevcuttur.