Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm
Tel: +90 0462 3773153
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
2001'den beri Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlayan Maden Mühendisliği Bölümü, yine Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005'den beri Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Güçlü ve dinamik bir akademik kadrosuyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı adı altında Doktora eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Doktor-Maden Mühendisliği unvanı ile doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların işletilmesi ve zenginleştirilmesi aşamalarında rol alabilecek, kaya mekaniği ve doğaltaş teknolojisi ile ilgilenebilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Maden Mühendisliği Bölümünde doktora yapan öğrenciler, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla madencilik problemlerini tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Maden Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; En az ikisinin eğitim dilinin İngilizce olması koşuluyla 21 kredilik ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Doktora tezine yönelik ve/veya farklı bir konuda Seminer hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak, d) Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi dersini alarak başarılı olmak, e) Bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler, Seminer ve Doktora Tezi haricinde kayıt yaptırdıkları her ders için bir ara sınav, bir yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu (Final) sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması, proje, ödev veya kısa sınav şeklinde yapılabilir. Derslerin başarı notu; o derse ait ara sınav ve yarıyıl içi çalışma notları ile yarıyıl sonu (Final) notunun belirli oranlarda (sırasıyla % 30, % 20 ve % 50 şeklinde) katkısından oluşur. Derslerin başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ise şu şekildedir; AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79), CC (70-74), DC (60-69), DD (50-59), FD (40-49), FF (01-39). Buna ek olarak, kredisiz derslerden geçen öğrenciler ile tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere Geçer (G) notu verilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders, Seminer ve Bilimsel Araştırma ve Proje Yazma Eğitimi derslerini alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere MADEN MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Maden Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden mühendisleri kamu sektöründe başta TKI, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, kendine ait özel iş alanları kurup fenni nezaretçilik ve proje planlama vb. işlerde çalışmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTU, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon
Telefonu: 3773153
Belge Geçer: 3257405
E-Postaialp@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm
Anabilim Dalı Olanakları  
Maden Mühendisliği Bölümü kabaca 4 foksiyonel kısımlara ayrılabilen yaklaşık 3000 metre karelik alanı kontrol etmektedir. Bunlar, internet bağlantılı bilgisayarlı personel ofisleri; öğrencilerin eğitimi için data şovlu sınıflar ve seminer odası ve ders çalışma ve klüp odası; kaya mekaniği, macun dolgu, mermer, agrega ve beton, havalandırma ve cevher hazırlama laboratuvarları; lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yüksek özellikli 50 adet bilgisayar laboratuvarından oluşmaktadır. Bölümümüz, öğrencilere sunduğu bu imkanlarla, Maden Mühendisliği Program hedeflerini karşılayan ülkemizdeki en modernleri arasında yerini almaktadır.