Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www4.ktu.edu.tr/fbeendustri https://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 0 (462) 377 38 24
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1995 yılında kurulmuş, 2010-2011 yılı itibarı ile yüksek lisans eğitimine, 2011-2012 yılı itibari ile lisans eğitimine öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesi altında Endüstri Mühendisliği doktora eğitimi verilmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan  Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşullarını karşılayan bir bölüm veya fakülteden mezun olmak.

- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları

- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Endüstri Mühendisliği doktora programı yöneylem araştırması, üretim sistemleri, insan makine sistemleri, kalite kontrol, hizmet sistemleri, tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda teorik ve pratik yönden donanımlı doktoralı mühendisler yetiştirerek, imalattan hizmet sektörüne çeşitli endüstriyel kuruluşlara branşlaşmış çalışanlar sağlayarak toplumsal kalkınmaya, yapılacak araştırma ve yayın çalışmaları ile bilimsel gelişmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_c46c6.pdf)
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora derslerinden (AA),(BA) veya (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanında Doktora diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Doktor endüstri mühendisleri üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olabilmekte, serbest endüstri mühendisi olarak kendi işyerlerini kurup çalışabilmekte, kamuda ve özel sektörde köklü firmalarda görev alabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0 (462) 377 38 24
Belge Geçer: 0 (462) 325 74 05
E-Postaendustri@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www4.ktu.edu.tr/fbeendustri https://www.ktu.edu.tr/endustri
Anabilim Dalı Olanakları  
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ile derslik ve bazı laboratuvarları ortak kullanmaktadır. Öğrencilerin kullanımı için 2 amfi, 9 derslik, bir çizim salonu ve 100 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarda kullanımına sunulan yüksek işlem kapasitesine sahip 3 iş istasyonu mevcuttur.