Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://ktu.edu.tr/sbffizyoterapi
Tel: +90 0462
SBF
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Mevcut teşkilat yapısında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi (3'ü lisansüstü eğitim için farklı üniversitelerde görevli) bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde müfredat hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Akademik ve klinik çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri ile uluslararası eğitim öğretim hareketlilikleri gerçekleştirilmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diplomasına sahip olma 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan almış olma 3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelinin olmaması
PROGRAMIN AMACI  
.Programın Eğitim Amaçları:
1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için gerekli olan sağlıklı, hasta ve engelli bireyleri kendi mesleki otonomisiyle değerlendiren, tanımlayan, tedavi programını planlayan, uygulayan,
2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eden
3. Mesleki etik prensipler çerçevesinde özel ve kamu kurumlarında çalışan
4. Yaşam boyu eğitim prensibi ile araştırma ve proje çalışmaları kapsamında güncel ve kanıta dayalı bilgiye erişim için literatürü etkin kullanan, araştırma planlayan, sonuçlandıran, sonuçlarını sunanve raporlayan ve eleştirel bakış açısına sahip,
5. Birey aile, grup ve toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen gereksinimlerine yönelik gelişmelere duyarlı, süreci izleyen ve uygun sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı veren,
6. Sağlık ekibi içerisindeki ve diğer disiplinlerdeki profesyoneller ile etkin iletişim ile verimli ve etik prensipler doğrultusunda çalışan,
7. Yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip eden, teknolojiyi fizyoterapistlik mesleğinin gelişimi ve uluslararası görünürlüğü için verimli ve yenilikçi bakış açısı ile kullanan fizyoterapistler yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Uygulamalı derslerde bu iki sınavın not ortalamasının %50 ile uygulama notunun %50'si başarı notunu belirler. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Fizyoterapistler ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji/pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları/göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler. Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu
Belge Geçer
E-Postaarzuerden@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://ktu.edu.tr/sbffizyoterapi
BÖLÜM OLANAKLARI  
Elektrofiziksel Ajanlar Laboratuvarı, Manual Terapi Laboratuvarı, Terapötik Egzersiz Laboratuvarı ve Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca temel tıp bilimleri Anatomi Laboratuvarı üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı?nda mevcuttur.
Klinik uygulama/Staj sahalarının Fakültemizin bulunduğu üniversite yerleşkesinin uygulama alanlarına yakın mesafede olması önemli bir avantaj sağlamaktadır.