Türkçe | English
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) TEZLİ
Ders Bilgi Paketi
https://ktu.edu.tr/denizbiltek
Tel: +90 0462 0462752 28 05
DBTE
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) TEZLİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği (DBTM) ABD 02.03.2022 tarihinde lisans üstü eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. DBTM-ABD Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün tek anabilim dalıdır. Yüksek lisans programı aktif olarak 2022-2023 Güz döneminde eğitim öğretime başlamış ve sınavı geçen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Mühendisi Lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği ABD'nın kabul şartları; 

1) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü veya Fen ve Mühendislik Bölümleri Lisans mezunu olmak,

2) Lisans mezuniyet notunun en az yüzlük sistemde 53,33 (dörtlül sistemde 2/4) olmalıdır,

2) ALES sayısal puan türünden en az 55 puan veya eşdeğer sınavlardan (GRE ve GMAT)eşdeğer puan almak,

3) Yüksek lisans giriş başarı puanı 100 üzerinden en az 55 olmalıdır (ALES puanının %55 i, Lisans mezuniyet notunun  %35 i ve Bilimsel değerlendirme sınavı/mulakatının %10 ile hesaplanır).

4) Yabancı dil sınavlarından (YDS, UDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS veya eşdeğer sınavlarından) en az 60 puan veya eşdeğer puan almak,

 

 

PROGRAMIN AMACI  
DBTN-ABD programının amacı, deniz ekosisteminin fiziksel, kimyasal, biyolojik, ve jeolojik özelliklerini öğrenerek ve anlayarak denizel alanda araştırmalar yapmak, deniz alanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için bilimsel çalışmalar yapmak, deniz alanlarının biyotik ve abiyotik kaynaklarının kullanımının denizel alanlara olan etkilerini ortaya koymak ve sürdürülebilir kullanımına bilimsel yaklaşımlar sağlamak, denizde kullanılacak teknolojik yapıların ve ölçüm cihazlarının deniz ekosistemine etkilerinin bilimsel olarak ortaya koymak, teknolojik yapılar geliştirmek programın amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) 60 AKTS'lik teorik ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak ve seminer dersi başarıyla sunmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

DBTM-ABD yada ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik teorik ve seminer (60 AKTS karşılığı) derslerini alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
xxx
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462752 28 05
Belge Geçer: 0462 3778012
E-Postadenizbiltek@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://ktu.edu.tr/denizbiltek
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümümüzde biyoloji, mikrobiyoloji, kimya, su ürünleri işleme ve değerlendirme, genetik, toksikoloji ve plankton laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca Çamburnu yerleşkesinde, öğrencilerin uygulamalarda ihtiyaç duyduğu canlı materyali sağlamak ve yüksek lisans doktora çalışmalarını yürütmek amacıyla su ürünleri yetiştiriciliği, araştırma ve uygulama birimi mevcuttur. Mikroskop laboratuarında faz kontrast, floresan, ve karanlık alan mikroskobu, diseksiyon mikroskopları ve çeşitli görüntüleme sistemleri mevcuttur. Ayrıca denizcilik dersleri uygulamalarında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait laboratuarlar da kullanılmaktadır. Fakülte bünyesinde biri büyük DENAR-1; 25m) diğeri küçük (YAKAMOZ; 12m) araştırma teknesi bulunmaktadır.