Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ)
Ders Bilgi Paketi

Tel: +90 0462
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Kadın ve Aile Çalışmaları tezli yüksek lisans programı 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.
PROGRAMIN AMACI  
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Kadın ve Aile Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
1) Müfredattaki dersleri en az CC derecesiyle geçmiş olmak,
2) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kadın ve Aile Çalışmaları alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi faaliyet alanları doğrudan veya dolaylı olarak kadın ve toplumsal cinsiyet sorunları ile alakalı kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, kalkınma ajanslarında, Türkiye'de temsilcilikleri bulunan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi uluslararası kuruluşlarda, konu ile ilgilenen elçilikler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında, Türkiye'de kadın ve toplumsal cinsiyet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında, ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde istihdam edilebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu
Belge Geçer
E-Posta
Web Adresi
Anabilim Dalı Olanakları