Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/uls
Tel: +90 0462 3772915
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı, ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az minimum krediyi alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında yüksek lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.
PROGRAMIN AMACI  
Uluslararası ilişkiler alanı araştırmalarını akademik çalışmalar ve stratejik araştırmalar üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede bölgesel çalışmalara önem verilmekte olup öğrencilerin de bu disiplin kapsamında çalışmalar ve problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yapması sağlanmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
1) Müfredattaki dersleri en az CC derecesiyle geçmiş olmak,
2) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Yüksek lisans öğrencileri sağladıkları akademik bilgi ve araştırma yetenekleriyle birlikte akademik çalışmaları sürdürerek akademik birimlerde ve stratejik araştırma kuruluşlarında görev alabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere, çeşitli bakanlıkların avrupa birliği birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3772915
Belge Geçer: +90 462 325 72 81
E-Postauls@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/uls
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümde 3 profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Ayrıca değişim programları öğrencilerin vizyonunun geliştirilmesi amacıyla öğrencilere sunulmaktadır. Ek olarak çeşitli uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirlikleri sonucunda öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla online platformlarda öğrencilerimizi dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası ilişkiler öğrencileriyle biraraya getirmekteyiz.