Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ BİLİMLERİ VE DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
DENİZ BİLİMLERİ VE DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE) (TEZLİ YL)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbemarines
Tel: +90 0462 0462 3778063
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ BİLİMLERİ VE DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI / DENİZ BİLİMLERİ VE DENİZ BİYOTEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE) (TEZLİ YL)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Program Mart 2020 yılında üniversitemiz Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü tarafından ?Fen Bilimleri Enstitüsü? altında bağımsız İngilizce Multidisipliner bir program olarak açılması için teklif edilmiştir. Aynı yıl YÖK tarafından kabul edilmiştir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Tezli Yüksek Lisans (Tezli YL)
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi programı bir çok disipli program olup bu alanla ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimleri kavrayabilen uzman araştırıcılar yetiştirir. Bu programda öğrenciler alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilen ve deniz bilimleri ve biyoteknolojisi alanında karşılaşılabilien kirlilik ve kaynakların korunması gibi çevre sorunlarına çözüm üretmeyi öğrenirler. Ayrıca denizel kaynaklı ürünlerden biyoteknolojik uygulamalarla ilaç, gıda ve diğer endüstriyel sektörlerde yeni ürünler geliştirilmesi konusunda fikirler üretip uygulayabilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Anabilim dalımız henüz mezun vermediğinden istihdam profili net değildir. Ancak mezunlarımız özellikle deniz bilimleri ve deniz biyoteknoloji konularını kapsayan araştırma enstitüleri, üniversitelerde uzman araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca alanıyla ilgili konularda özel sektörde istihdam olanakları mevcuttur. Örneğin su analizi, su kirliliğinin kontrolü, gıda ve ilaç sektöründeki firmalarda iş olanaklarına sahiptirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462 3778063
Belge Geçer: 0462 3253151
E-Postasevimk@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/fbemarines
Anabilim Dalı Olanakları  
Bu program çoklu disipliner bir program olması nedeniyle öğrenciler alanıyla doğrudan ilgili Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Eczalılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, ve Mühendislik Fakültesinin tüm imkanlarını kullanabilirler. Ayrıca ünviersitemiz kütüphanesi ve diğer sosyal alanlarını kullanabilirler.