Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
BİYOFİZİK (YL) TEZLİ
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyofizik
Tel: +90 0462 +90 (462)3777799
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOFİZİK ANABİLİM DALI / BİYOFİZİK (YL) TEZLİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Biyofizik Anabilim Dalı KTÜ Tıp Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup 2021 yılında yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Fizik, var olan bütün maddelerin davranışları ile ilgilenen ve bu davranışları açıklayan kapsayıcı bir bilimdir. Canlı sistemler de öncelikle fizik kurallarına uyarlar ve diğer maddeler gibi madde-enerji etkileşimleri fiziksel ilkelerle tespit edilir. Biyofizik Yüksek Lisans Programında termodinamik, elektrik, elektromanyetizma gibi konuların canlı sistemlerle olan ilişkileri incelenecektir. Canlı sistemlerdeki temel süreçlerde molekül, hücre ve sistem seviyesinde meydana gelen olayların fiziksel kuralları işlenecektir; bu olaylar fizik prensipleri ile ilişkilendirilecektir. Modern tıp yaklaşımlarında kullanılan görüntüleme teknikleri, radyobiyoloji, lazer vb. konularda öğrencilere bilgiler verilecektir.
Ayrıca elektrofizyolojik kazanım, sinyal analizleri, moleküler yöntemler uygulamalı olarak öğretilecektir. Programda yer alan öğrencilerin, anabilim dalında devam eden çalışmaların bir kısmına aktif katılımı beklenir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın sonunda, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması gerekmektedir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az 'CC' harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Yüksek lisans programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin? (kredisiz) en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Tez çalışmasının en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Biyofizik yüksek lisans programı, mezunlarını Biyofizik ve ilişkili bilimlerde doktora eğitimine hazırlar. Mezunlar aynı zamanda yüksek okullarda öğretim görevlisi olarak görevler alabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: +90 (462)3777799
Belge Geçer: + 90 (462) 3252270
E-Postaiabidin@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/biyofizik
Anabilim Dalı Olanakları  
Biyofizik AbD laboratuvarında temel olarak sinirbilim çalışmaları yapılmaktadır. Kapsamlı iki adet elektrofizyolojik veri kazanım sistemi laboratuvarda çalışır durumdadır. Bir nörondan ve bir beyin bölgesinden elektrofizyolojik kayıtlar elde edilip incelenmektedir. Ayrıca deneysel EEG kayıtları da araştırmalarda yer almaktadır. Uyarılabilirlik, nörotrofin etkileri ve deneysel epilepsi modelleri laboratuvarda çalışılmaktadır.
Ayrıca gerektiği durumlarda çalışmalar biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikleri ve hayvan davranış deneyleri ile desteklenmektedir.