Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbemolecular
Tel: +90 0462 04623773320
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Kurumunun 16.06.2016 tarih ve 75850160-104.01.04.01-3681 sayılı kararıyla açılmış olup, yine Yüksek Öğretim Kurumunun E-75850160-101.03.02-5614 kararıyla Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans programı olarak değiştirilmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Biyoteknoloji, her geçen gün giderek önem kazanan ve hızla gelişmekte olan mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, immünoloji ve hücre biyolojisi bilim alanları, biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerini canlı sistemlere ve bu alanda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kullanan bir bilim dalıdır. Önemli biyolojik olayların aydınlatılması veya faydalı ürünlerin geliştirilmesi amacıyla organizmalar arasında genetik bilgilerin transfer edildiği heyecan verici bir alandır. Biyoteknolojinin önemi ve etkisi teknolojik gelişmelere paralel olarak dünya çapında başta tıp, eczacılık, tarım ve çevre olmak üzere pek çok başka alanlarda hissedilmektedir.
Biyoteknoloji ve moleküler Biyolojinin Dünyada gitgide artan stratejik önemi ve bu alanda yaşanmakta olan gelişmeler göz önüne alındığında ülkemizde bu sektörlerin gelişmesi, sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşturulması için en başta bilimsel yeterliliğin olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en uygun yolu canlı bilimlerinin farklı disiplinlerinde bulunan bilim insanlarının bilimsel birikim ve deneyimlerinin buluşturulması ve bu ortak enerjiden faydalanabilecek genç araştırmacıların yetiştirilmesidir. Yeterli altyapıya sahip olan Karadeniz Teknik Üniversitesinde Biyoteknoloji multidisipliner programı 15.06.2016 tarihinde lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Biyoteknoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Biyoteknoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 04623773320
Belge Geçer: 325 3195
E-Postabiyoteknoloji@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/fbemolecular
Anabilim Dalı Olanakları  
Disiplinler arası bir program olan Biyoteknoloji alanında Lisansüstü çalışmalarını yürüten araştırmacılar ilgi alanlarına göre Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi olanaklarını kullanmaktadırlar.