Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ECZANE HİZMETLERİ
Ders Bilgi Paketi
http://mackamyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ECZANE HİZMETLERİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Eczane Hizmetleri Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.04.2020 gün ve 75850160 sayılı kararı kurulmuştur. 2022/2023 güz yarıyılında Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Eczane Hizmetleri Meslek Elemanı ön lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Ön Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan alınan TYT puanı

PROGRAMIN AMACI  
Bu programın amacı, topluma daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla eğitimli, gerekli bilgi ve donanıma sahip olan sağlık alanında yardımcı ara elemanın yetiştirilmesidir. Program kapsamında, mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazanılması, güncel bilgi ve teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi, reçeteli ve reçetesiz ilaçlara ait sağlık prosedürlerinin uygulanması ve tutulması gereken kayıtlar hakkında gerekli olan bilgilerin verilmesi ve güncel sistem hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, ilaç kullanımı konusunda akılcı bir yaklaşımın sergilenmesi ve bunların hepsinin yapılması için de gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını içermektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 günlük mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere czane Hizmetleri Meslek Elemanı unvanı ile ön lisans diploması verilir
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar (staj, seminer, kısa sınav, ödev, uygulama/laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Eczane Hizmetleri Meslek Elemanı   ön lisans diploması verilir. 


MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
1- Devlet hastaneleri,eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri bünyesindeki eczaneler,
2- Serbest eczaneler,
3- İlaç üretimi yapan firmalar,
4- İlaç depoları
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği ve ayrıca Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerine devam etme hakkı kazanarak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462 3777637
Belge Geçer: 512 35 52
E-Postammy@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://mackamyo.ktu.edu.tr/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkanlardan müşterek faydalanılmaktadır.