Türkçe | English
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/arsinelektrik
Tel: +90 0462 0462 7112340
ARMYO
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ / DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 15.01.2009 tarihli toplantısında alınan kararla Arsin Meslek Yüksekokulunun kuruluşu gerçekleşmiştir. Yüksekokuldaki programlarının oluşturulmasında Ülkemizin ve bölgenin özellikleri ile mezunlarımızın iş bulma olanakları göz önüne alınmaktadır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekli, üretken ve nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen yüksekokulumuzda, ilk aşamada doğalgazla yeni tanışan Doğu Karadeniz Bölgesinin bu alandaki ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere öncelikle Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı açılmış ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. 25.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararla 2020-2021 yılından itibaren programın ismi "Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi" olarak değiştirilmiştir.
KAZANILAN DERECE  
Ön Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
YÖK' ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAMIN AMACI  
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan doğal gaz sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, doğal gaz, ısıtma ve sıhhi tesisat sistem ve gazlı cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Öyle ki, mezunlar gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı yaparak ekiplere uygulatabilirler. Pratik tecrübesi yanında teorik bilgiye de sahiptirler, çağdaş ve gelişmiş teknolojileri takip edebilir, mühendisle işçi arasında bağ kurabilirler
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %50 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %50 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu en az 45 puan olmalıdır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını "KTÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümünden mezun olanlar tesisat, doğal gaz, ısıtma, soğutma, klima şirketlerinde çalışılabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462 7112340
Belge Geçer: 0462 711 23 53
E-Postaarsinmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/arsinelektrik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Program uygulamalı dersleri için gazlı cihazlar ve tesisat atölyesi ile proje ve tasarım dersleri için bilgisayar sınıfı kullanılmaktadır. Atölyede öğrencilerin gazlı cihazların çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak uygulamalar yapılmakta ayrıca gaz, kalorifer ve sıhhi tesisat ile ilgili temel tesisat işlemleri yapılmaktadır. Gaz şebeke tesisatı, bina içi gaz tesisatı uygulamaları ile bilgisayarlı diğer proje, çizim ve hesaplamaları için kullanılan bir bilgisayar sınıfı vardır.