Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/ofenerji
Tel: +90 0462 +90 462 377 8468
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde kuruldu. 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programı açılmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilimdalı geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümümüz enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bölüm olmayı kendine amaç edinmiştir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen, mezunlar yetiştirmeyi özgörev olarak kabul etmiştir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM),
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
Devlet Su İşleri (DSİ),
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı,
Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK),
BM Hidrojen Enstitüsü,
TCDD,
Taş Kömürü,
vb. gibi kamu kurumlarında,

enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm özel sektör alanlarında,

Mezunların Pedagojik eğitim almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerinde "Teknik Öğretmen" olarak,

görev yapabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: +90 462 377 8468
Belge Geçer: + 90 462 771 72 51
E-Postaesm@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/ofenerji
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümümüz bünyesinde 5 adet 96 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilk bilgisayar laboratuvarı, 1 amfi ve 4 laboratuvar mevcuttur. Ayrıca KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen, Rüzgâr ve Güneş Enerjisinin kullanımına yönelik bir proje kapsamında kurulan Rüzgâr ve Güneş İstasyonları ve ayrıca yakın çevrede bulunan Hidroelektrik santrali, öğrencilerin uygulamaya yönelik eğitimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkanlar sunulmaktadır