Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbfbeslenme
Tel: +90 0462 +90 462 377 88 36
SBF
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün 9.12.2010 tarihli ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılması uygun görülmüş olup 2022-2023 yıllarında lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetine başlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) alınan Sayısal puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim ve öğretim sağlamaktadır. 
PROGRAMIN AMACI  
1. Bireylerin ve toplumun beslenme durumunu saptayan, sorunları ve öncelikleri belirleyerek değerlendiren, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarını arayan, öneren ve uygulayan,
2. Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarını saptayan ve yönlendirilmesini sağlayan,
3. Farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerini belirleyebilen,
4. Hastalıklara özgü diyetleri düzenleyebilen ve uygulayan,
5. Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimini ve organizasyonunu yapabilen,
6. Yaşam boyu bireyin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan,
7. Beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan "Diyetisyen" yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden ve zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikler de tamamlayan öğrencilere diyetisyen unvanı ile lisans diploması verilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar (staj, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Uygulamalı derslerde bu iki sınavın not ortalamasının %50 ile uygulama notunun %50'si başarı notunu belirler. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler; her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden ve zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikler de tamamlayan öğrencilere diyetisyen unvanı ile lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: +90 462 377 88 36
Belge Geçer: +90 462 230 0475
E-Postasbf@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/sbfbeslenme
BÖLÜM OLANAKLARI  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında olup fakülteye ait 80 kişilik 1 adet toplantı salonu, 84 kişilik 5 adet sınıf ve 100 kişilik 1 adet sınıf bulunmaktadır. Sınıfların tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. Bina içerisinde 1 adet kantin ve 2 adet otomat makinesi de bulunmaktadır.