Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/arkeoloji
Tel: +90 0462 0 462 377 36 53
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
The Department of Archaeology was founded as a part of Faculty of Arts & Science at Karadeniz Technical University in 2012. The Archaeology Department is located in main campus in Trabzon. The department is near to the main University Library. Department's members give opportunity of studying different period of archaeology to students. The MA and Doctoral program also make possible the advanced archaeological education.
KAZANILAN DERECE  
The students who have successfully completed all of the thought courses of the programme with 240 ECTS credits and achieved a CGPA of at least 2.00 out of 4.00 are given Bachelor's Degree in Archaeology
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Admission & Registration Requirements
1 - High school diploma 2 - Obtaining the required grade from National University Entrance and Placement Exam (ÖSS)
PROGRAMIN AMACI  
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Arkeoloji bölümünden mezun olabilmek için hazırlık eğitimi dışında dördüncü yılın sonunda toplam 150 saat ve 240 AKTS kredili dersi ve hazırlık eğitimi sırasında toplam 48 saat ve 60 AKTS kredili ders almaları gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler istenilen yeterli koşullara sahip olmaları durumunda üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müzelerde, Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Valiliklere Bağlı İl Özel idareleri ve belediyelerdeki KUDEB birimlerinde çalışma imkanı bulabilecektir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ile başarı ortalamaları ve mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0 462 377 36 53
Belge Geçer: 0 462 325 55 72
E-Postaarkeoloji@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/arkeoloji
BÖLÜM OLANAKLARI  
1 seminer salonu, 1 arşiv odası, 4 derslik, 1 laboratuvar, öğretim elemanı büroları. Bölümde, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.