Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://sehircilik.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3774075
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Şehir ve Bölge Planlama Doktora programı 2017 yılından itibaren enstitü bünyesinde yürütülmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Doktora
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalı doktora programında kent planlama, kentsel tasarım, kentsel politika planlaması, bölge planlama, coğrafi bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli tasarım, kentleşme tarihi, kentsel sosyoloji, altyapı planlaması, tarihi ve doğal çevre koruma politikaları, imar hukuku, vb. alanları kuramsal ve uygulama alanında bütünleştiren ve
181
disiplinler arası ilişkileri kurabilen akademisyen / uzmanların yetiştirilmesi amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. Bu amaca bağlı olarak, planlama alanında teori ve pratikte farklı ölçeklerdeki sorunlara çözüm üretme konusunda derinliğine bilgi edinme yetisi olan, çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapma beceresi olan, mekan-insan-çevre-kültür sorunlarına çözümler üreten ve bilgisini bir tez formatında hazırlama ve sunma yetisine sahip mezunların yetiştirilmesi şehir ve bölge planlama anabilim dalının doktora programının temel ilkelerini oluşturmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (en az ikisi 5000 kodlu kredili derslerden) (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği? ile ?Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi? derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- ?Gelişim ve Öğrenme? ve ?Öğretimde Planlama ve Değerlendirme? dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir (bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az ?BB? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Fen Bilimleri Enstitüsü ?Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları?nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Çeşitli Kamu Kurumları, Enstitüler, Özel Şirketler, Özel Bürolar vb.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3774075
Belge Geçer: 325 32 33
E-Postadsen@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://sehircilik.ktu.edu.tr/
Anabilim Dalı Olanakları  
Derslerin yürütüldüğü, teknoloji donanımlı bir yüksek lisans dersliği bulunmaktadır. Stüdyo çalışmalarına kısıtlı yanıt vermektedir. Ayrıca Mimarlık Fakültesi'nin ve ilişkili olduğumuz diğer fakültelerin, özellikle bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.