Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbetcc
Tel: +90 0462 0462 377 21 58
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Toplumsal Cnisyet Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora Programı, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde YÖK 100/2000 Projesi- Doktora Burs Programı kapsamında ilk çağrıya çıkılarak başlatılan disiplinlerarası bir programdır.
KAZANILAN DERECE  
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

1-Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması,
2-Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak,
3-İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olmak)

Değerlendirme:

Yüksek lisans derecesi ile programa başvuracaklar için ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10'u ve mülakat notunun %15’inin toplamı esas alınır.

Lisans derecesi ile programa başvuracaklar için; ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamasının %30'u ve mülakat notunun %15’inin toplamı esas alınır.


PROGRAMIN AMACI  
Toplumda bireylerin değerinin ve statüsünün geliştirilmesi ve bunu yaparken eril konumlanmanın da izini sürecek araştırmalar yapmak, kadının genel ve yerel sorunlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve özendirmek, toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel hedefleridir. Böylece insan hakları temelinde kadın haklarının geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi konusunda alternatifler sunulması; cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek hedeflenmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İlgili anabilim dalından ya da ilişkilli lisansüstü programlarda mevcut derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alarak 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde ederek seçilmiş bir jüri karşısında konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi başarıyla savunmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her ders için bir ara sınav (%30), bir ödev ya da bir kısa sınav (%20) ve bir final sınavı (%50) uygulanır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Doktora programında en az 24 kredilik (8 adet ders); lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler (doğrudan doktora) ise en az 48 kredilik (16 adet ders) ders ve bir adet seminer dersi almak zorundadırlar.

Öğrencilerin almak zorunda oldukları toplam kredileri her iki dönemde eşit almaları gerekmektedir. 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin kredili derslerden en az ikisini, lisans diploması ile kabul edilenlerin kredili derslerden en az dördünü İngilizce olarak okumaları gerekir. Doktora programı kredili dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 4 yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenler ise 6 yarıyıl içinde başarı ile alınması  gerekmektedir.

Doktora öğrencilerinin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 3.00 olması gereklidir. Toplumsal Cinsiyet konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından kabul görerek bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Toplumsal Cinsiyet alanında Doktora diploması verilir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslere ait içerikler sayfada mevcuttur.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı disiplinlerarası bir doktora programı olduğundan Eğitim, Tarih, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, İlahiyat, ÇEKO, Halk Sağlığı, Kadın Hastalıkları alanlarını kapsayan akademik alanlarda; sosyal hizmetler, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve kamu kurumları mezunların istihdam edilebilecekleri alanlar arasında düşünülmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0462 377 21 58
Belge Geçer
E-PostaKaradeniz Teknik Üniversitesi
mcosar@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/sbetcc
Anabilim Dalı Olanakları  
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı, halen yürütülmekte olan diğer doktora/programları ile işbirliği içindedir.
Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyete toplum tarafından atfedilen anlam ve değeri, bu çerçevede belirlenmiş rolleri ifade eder. Yani kadın ya da erkek olma durumunun toplumsal, kültürel ve tarihsel olarak kurgulanmasıdır. Böylece sosyo-kültürel inşa sürecine atıfta bulunan toplumsal cinsiyet, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel (din, dil, gelenek vb.) bütün bağlamlarıyla ilişkilidir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet çalışmaları disiplinler arası bir özellik göstermektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi bu anlamda başta Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Adli Bilimler Enstitüleri ile Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü programları ile iletişim ve etkileşim halindedir.
Programda halen 3 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi tarafından açılan dersler yürütülmekte olup Üniversitede ilişkili programlardan ders seçme olanağı mevcuttur. Dersler öğretim üyelerinin çalışma odalarında ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün seminer salonunda yürütülmektedir. Üniversitenin çevrimiçi ve basılı kaynakları da öğrencilerin hizmetindedir.