Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DOĞAL ve BİTKİSEL ÜRÜNLER, KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabe
Tel: +90 0462 0 462 377 88 00
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DOĞAL ve BİTKİSEL ÜRÜNLER, KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu Başlanlığının 07/04/2017 tarih ve 75850160-101.01.04.01-24778 sayılı kararı ile disiplinler arası doktora programı yürütmek üzere kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Doktora Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Bu programın amacı öğrencilere doğal ve bitkisel ürün ve kozmetiği kapsayan farmasötik ürünler konusunda lisansüstü bilimsel eğitim vererek, bilimsel literatüre katkıda bulunacak ulusal ya da uluslararası makale veya proje yazabilen, toplumda doğal ürün ve kozmetik ürün analizleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak bilgi ve beceriye sahip olan ve ülkemiz için stratejik önemi bulunan ilaç endüstrisinde çalışabilecek yeterlilik, yetenek ve kalitede uzman ve bilim insanları yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" ile "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az "BB" harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları"nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlar sağlık sektöründe, üniversitelerde, özel sektör ve AR-GE birimlerinde istihdam edilebilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0 462 377 88 00
Belge Geçer: 0 462 325 67 17
E-Postauozgen@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/sabe
Anabilim Dalı Olanakları  
Eczacılık Fakültesinde Farmakognozi, Farmasotik Botanik, Farmasotik Teknoloji, Farmasotik Toksikoloji, Analitik ve Biyokimya, Temel Tıp laboratuvarları, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Araştırma Laboratuvarları (100 x 9 = 900 m2) bulunmaktadır. Araştırma Laboratuvarlarında bulunan önemli cihazlar: 400 MHz NMR, 2 Adet HPLC, 2 Adet GC-MS, 2 Adet Laboratuvar tipi Mikrodalga, 1 Adet FTIR-ATR, 2 Adet UV Spektrofotometre, 10 Adet Etüv, 9 Adet döner buharlaştırıcı, 1 Adet otoklav, 8 Adet Su Banyosu, 4 Adet Çalkalayıcılı Su Banyosu, 5 Adet Hassas terazi, 1 Adet Jel görüntüleme cihazı, 1 Adet Soğutmalı Santrifüj, 1 Adet Yatay Elektroforez, 1 Adet Dikey Elektroforez, 5 Adet Derin Donduruculu Buzdolabı, 1 Adet ELISA okuyucu, 1 Adet İlaç tablet cihazı, 1 Adet Nem tayin cihazı, 1 Adet İlaç sertlik cihazı, 1 Adet Elek makinesi, 1 Adet Vibratör, 1 Adet Disintegrasyon cihazı, 1 Adet Friabilite cihazı, 1 Adet Tablet disolüsyon cihazı, 1 Adet Yoğunluk cihazı, 1 Adet Küp karıştırıcı, 1 Adet Salınımlı granülatör, 1 Adet Aeresol dolum cihazı.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuvarları