Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabe
Tel: +90 0462 04623777707
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Fizyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında K.T.Ü Tıp Fakültesi'nin kuruluşuyla birlikte kuruldu. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora eğitim programları 1990 yılından beri devam etmektedir. Anabilim Dalı halen 1 Profesör, 2 Doçent ve 2 Dr. Öğr. Üyesi ile akademik faaliyetlerini yürütmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Doktora Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Tıbbi Fizyoloji araştırma alanı olarak her zaman bütün Fizyoloji bölümlerinde tamamen kapsanamayacak kadar geniştir. KTU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans öğrenci ve danışmanın ilgisine de bağlı olarak nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve kardiyovasküler fizyoloji alanalarında derslerle destekli temel bilim araştırmaları şeklinde gerçekleşir. Eğitimin bir kısmı da araştırma yöntemleri olan deneysel verileri kayıt, istatistiksel analiz ederek sunuma hazırlama, temel fizyolojik ve ileri dijital teknolojik araştırma tekniklerini kullanarak sinyal ve verileri değerlendirmeyi öğrenmeyi kapsar. Yüksek lisans çalışmaları teorik ve uygulamalı çalışmalar ile tez çalışmalarını kapsar. Tez projesi bilimsel kalitesi uluslararsı bilimsel dergilerde yayınlanabilme potansiyeli taşıyacak üstün kalitede olmasına özen gösterilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" ile "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az "BB" harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları"nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bağımsız araştırmacı, üniversitelerde fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarında öğretim üyesi olarak olabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Temel Tıp Blm. Bin Merkez Kanuni Kampüsü, 61080, Trabzon
Telefonu: 04623777707
Belge Geçer: 04623252270
E-Postaaayar@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/sabe
Anabilim Dalı Olanakları  
Genel fizyolojik mekanizmaların irdelenmesine yönelik yeterli bir alt yapıya sahip olan Anabilim Dalımız, özellikle "sinir bilimleri" alanında ileri araştırma faaliyetlerini yürütecek bir alt yapıya sahiptir. Bu bağlamda primer hücre kültürü hazırlanması ve deneysel araştırmalarda kullanılması, izole organ banyo sisteminde düz kas kasılma mekanizmalarının araştırılması, flüoresan görüntüleme sistemi ile hücresel sinyalleşme araştırmaları, deneysel ağrı (Ugo Basil von Frey ve Plantar ağrı testi) test sistemi, deney hayvanlarında egzersiz protokolü (treadmil), deneysel epilepsi ve EEG kayıt sistemi, deneysel nöroendokrinolojik düzeneklere sahiptir. Fizyoloji Anabilim Dalı'nda öğrenme ve hafıza ile alakalı testler kamera kayıtla değerlendirme yapabilen özel analiz yazılımları mevcuttur. Ayrıca, egzersiz fizyolojisi biriminde 12 derivasyonlu EKG, oksijen ve karbondioksit analizatörlü bisiklet ve treadmil opsiyonlu bilgisayar kontrollü "Kardiyopulmoner Stres Test" sistemi mevcuttur ve sporcularda egzersiz kapasitesi ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir