Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabetibbibiyoloji
Tel: +90 0462 3777941
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, insan genetik hastalıklarında araştırma yapmak ve eğitim-öğretim vermek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımız, genetik hastalıklarda hücresel ve moleküler düzeyde tanı ve tedaviye yönelik olarak moleküler/hücre biyolojisi, moleküler genetik ve tıbbi genetik kapsamında araştırmalar yürüten, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim veren bir bilim dalıdır. Anabilim Dalımızda 1990 yılında Yüksek Lisans ve 1994 yılında ise Doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Anabilim Dalımızda 1993 yılından itibaren Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik (FISH), Kanser Genetiği ve Doku Laboratuvarları, 1997 yılında Moleküler Genetik Laboratuvarı kurulmuştur. Bu kapsamda 1993-2010 yılları arasında Farabi Hastanesi Sitogenetik, Kanser Sitogenetiği ve Moleküler Sitogenetik (FISH) rutin laboratuvar hizmetleri yerine getirilmiş olup genetik materyalde (kromozom, DNA) meydana gelen ve genetik hastalıklardan sorumlu kromozomal anomaliler ve genler üzerindeki mutasyonların belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımız. 2012 yılı itibariyle genetik dalındaki altyapımıza, rekombinant teknolojisi, gen ekspresyon analizleri, protein-protein etkileşimleri, hücre sinyal yolakları, transgenik hayvan analizleri, hücre görüntüleme teknolojisi ve biyoinformatik analizlere yönelik yetkinliklerimiz de eklenerek anabilim dalımız gerek eğitici kadro gerekse laboratuvar alt yapısı olarak güçlendirilmiştir. Anabilim Dalımız Temel Tıp Bilimleri Binası A Blok Kat.2?de yer almakta olup alt yapısında; hücre kültürü laboratuvarı, Sitogenetik laboratuvarı, FISH laboratuvarı, Konfokal Analiz ve Moleküler Genetik Laboratuvarı bulunmaktadır.

Emekli Öğretim Üyemiz: Prof. Dr. Ahmet KARAGÜZEL
Kurumdan ayrılan Öğretim Üyemiz: Prof. Dr. Fahri UÇAR
KAZANILAN DERECE  
Doktora Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Genetik temelli hastalıklarla ilgili güncel bilgileri takip eden ve bu hastalıkların hücresel ve moleküler düzeyde tanımlanmasına ve tedavisine yönelik yeni teknolojiler ışığında, etik ilkeler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını paylaşabilen bilim doktoru yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" ile "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az "BB" harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları"nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımız devlet ve özel sağlık sektöründe ve üniversitelerde ve AR-GE merkezlerinde; sitogenetik, moleküler genetik ve moleküler biyoloji alanında uzman, danışman veya yönetici olarak çalışmaktadırlar. Yurt içi ve yurt dışı post doktora programlarına devam edebilir, akademik olarak öğretim elemanı olarak çalışabilir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağ. Bilim. Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji AbD, 61080, Trabzon, Turkey
Telefonu: 3777941
Belge Geçer: 3252270
E-Postafcelep@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/sabetibbibiyoloji
Anabilim Dalı Olanakları  
1 Yüksek devirli soğutmalı santrüfüj, 14.000 rpm (1 adet)
2 Genetik analizör (3130 Applied BioSystem)
3 Yüksek devirli santrüfüj, 14.000 rpm (3 adet)
4 Yüksek devirli mini santrifüj, 14.000 rpm (4 adet)
5 Termalcycler (2 adet)
6 Spektrofotometre (1 adet)
7 Hassas terazi (2 adet)
8 Termomixer (1 adet)
9 Etüv (37 oC) (2 adet)
10 Otoklav (1 adet)
11 Buz makinesi (1 adet)
12 Derin dondurucu (-80 oC)
13 Sıvı azot tankı (2 adet)
14 CO2 inkübator (1 adet)
15 Laminar akım kabin (Class II)
16 Laminar akım kabin (Class II)
17 Invert Mikroskop (1 adet)
18 Flouresan mikroskop (1 adet)
19 Image analizor (Applied) ( 1 adet)
20 Araştırma mikroskopları (3 adet)
21 Buzdolabı (+4oC) (6 adet)
22 Derin Dondurucu (-20 oC) (12 adet)
23 Ortaboy dikey jel elektroforezi (1 adet)
24 Büyük boy dikey jel elektroforezi (2 adet)
25 Yatay jel elektroforezi (3 adet)
26 30-3000 Volt doğru akım güç kaynağı (2 adet)
27 Polaroid kamera (1 adet)
28 Jel görüntüleme Sistemi (Kodak-GEL LOGIC 200) (1 adet)
29 UV Transillüminatör (1 adet)
30 Magnetik Karıştırıcı (1 adet)
31 pH metre (1 adet)
32 Orbital karıştırıcı (1 adet)
33 Mikrodalga fırın (1 adet)
34 Vorteks (5 adet)
35 Su banyosu (2 adet)
36 Su damıtma cihazı (1 adet)
37 Bulaşık Makinası
38 Flow Cytometer
39 Elektroporasyon Cihazı
40 Konfokal Mikroskobi Sistemi
41 PDT (Fotodinamik Terapi) Cihazı
42 Rotator
43 Shaker Cihazı-Falkon
44 Stereo Mikroskop
45 Thermoshaker Cihazı
46 Yarı Kuru Protein/DNA Blotlama Sistemi
47 Vakum Sistemi
48 İnkübatör Cihazı-Çalkalayıcı