Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/mikrobiyoloji
Tel: +90 0462 0 462 3775110
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Recep BİNGÖL tarafından 1986 yılında kuruldu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi veren anabilim dalı şekline 1990 yılında erişmiştir.Anabilim dalımız Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan Asuman-Sadi Şener Temel Bilimler Binasında bulunan Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarları ve Farabi Hastanesi C Blokta bulunan Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında hizmetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten öğretim üyelerimiz;
1986 - 1994; Prof. Dr. Recep BİNGÖL
1994 - 1999; Prof. Dr. Murat ERTÜRK
1999 - 2000; Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
2000 - 2003; Prof. Dr. Faruk AYDIN
2003 - 2008; Prof. Dr. Murat ERTÜRK
2008 ? devam ediyor; Prof. Dr. Faruk AYDIN

Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz gerek eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda görev alarak, gerekse güncel ve aktif eğitim yöntemlerini kullanarak Tıp Fakültesi öğrenci eğitimine önemli katkılar sağlamakta, üniversitemizin sağlıkla ilişkili diğer fakülte ve yüksekokullarının eğitimine de destek vermektedirler. Ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji ile ilgili ulusal derneklerin eğitim faaliyetlerinde yer almaktadırlar.

Anabilim Dalımız güçlü ve uzman kadrosu ile alanında yetkin onlarca uzman hekim, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Mezunlarımızdan birçoğu Tıbbi Mikrobiyoloji alanında akademisyen olarak hayatına devam etmektedir.

Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma projesinde yer alarak bilimsel literatüre katkılar sağlamaktadırlar.

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra moleküler teknikler ve tam ve yarı otomatize sistemler ile hastaların tanı ve tedavisine yönelik testler ile bölge insanımıza hizmet vermektedir.

Araştırma laboratuvarlarımızda her tür ileri düzey moleküler tekniklerin yanı sıra hücre kültürüne dayalı yöntemler de kullanılmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Doktora Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı, mezun olacak olan öğrencileri, genel mikrobiyoloji, mikroorganizmaların patogenezi, klinik mikrobiyoloji, bakteriyoloji, seroloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immunoloji, moleküler mikrobiyoloji ve uygulamaları konularında donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize ;mikroorganizmaların yapısı, genetiği ve patojenitelerine ilişkin detaylı bilgilenme, mikrobiyolojide kullanılan laboratuvar yöntemlerinin uygulamaları, sağlık istatistikleri konusunda uygulama yeteneği kazanılması, infeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerinin öğrenilmesi, bir araştırma projesinin dizaynı, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi becerisi, tıbbi mikrobiyolojide güncel konuların takip edilmesi ve yayınlanmış eserlerin irdelenmesi becerisi, sözel ve yazımla ilişkili iyi iletişim becerilerinin kazanılması, bölgenin doğal ürünlerinin biyolojik ve tıbbi özelliklerinin araştırılması, ileri moleküler teşhis ve araştırma tekniklerinin öğrenilmesi gibi becerilerin kazandırlması hedeflenmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" ile "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az "BB" harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları"nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımız
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 61080 Trabzon
Telefonu: 0 462 3775110
Belge Geçer: 0 462 3252821
E-Postafaraydin@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölüm 2 kısımdan ibaret olup bunlardan araştırma birimi moleküler mikrobiyoloji, viroloji, bakteriyoloji, mantar ve kısmen parazitoloji sahalarında araştırma yapmaya imkan tanıyan üst düzey makine teçhizatla donanımlıdır; diğer taraftan yine modern cihazlarla donatılmış Hasta Hizmetleri Laboratuarı bağlı olunan hastanenin rutin mikrobiyoloji tetkiklerini yapmaktadır.