Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/mikrobiyoloji
Tel: +90 0462 0 462 377 5110
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Recep BİNGÖL tarafından 1986 yılında kuruldu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi veren anabilim dalı şekline 1990 yılında erişmiştir.Anabilim dalımız Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan Asuman-Sadi Şener Temel Bilimler Binasında bulunan Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarları ve Farabi Hastanesi C Blokta bulunan Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında hizmetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten öğretim üyelerimiz;
1986 - 1994; Prof. Dr. Recep BİNGÖL
1994 - 1999; Prof. Dr. Murat ERTÜRK
1999 - 2000; Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
2000 - 2003; Prof. Dr. Faruk AYDIN
2003 - 2008; Prof. Dr. Murat ERTÜRK
2008 ? devam ediyor; Prof. Dr. Faruk AYDIN

Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz gerek eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda görev alarak, gerekse güncel ve aktif eğitim yöntemlerini kullanarak Tıp Fakültesi öğrenci eğitimine önemli katkılar sağlamakta, üniversitemizin sağlıkla ilişkili diğer fakülte ve yüksekokullarının eğitimine de destek vermektedirler. Ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji ile ilgili ulusal derneklerin eğitim faaliyetlerinde yer almaktadırlar.

Anabilim Dalımız güçlü ve uzman kadrosu ile alanında yetkin onlarca uzman hekim, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Mezunlarımızdan birçoğu Tıbbi Mikrobiyoloji alanında akademisyen olarak hayatına devam etmektedir.

Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma projesinde yer alarak bilimsel literatüre katkılar sağlamaktadırlar.

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra moleküler teknikler ve tam ve yarı otomatize sistemler ile hastaların tanı ve tedavisine yönelik testler ile bölge insanımıza hizmet vermektedir.

Araştırma laboratuvarlarımızda her tür ileri düzey moleküler tekniklerin yanı sıra hücre kültürüne dayalı yöntemler de kullanılmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tıbbi Mikrobiyolojinin ( bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve mikroorganizma genetiği başta olmak üzere) temel prensiplerini öğrencilere aktarmak, öğrencilerin mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma deneyimlerini arttırmak, bilimsel araştırma yapmayı öğretmek ve öğrencileri akademik yaşama hazırlayarak bilimsel ve etik değerlere bağlı yetkin kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın sonunda, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması gerekmektedir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az 'CC' harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Yüksek lisans programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin? (kredisiz) en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Tez çalışmasının en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Yüksek lisans eğitimini almış öğrenciler doktora eğitimi ve akademik hayata hazır hale gelmektedirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz özel laboratuvarlar, özel sektörde AR-GE laboratuvarları ve ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında (kalite kontrol, klinik araştırma vb) istihdam olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin bir kısmı da kamu ve özel biyoloji alanında çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klin. Mikrobiyoloji AbD 61080 Trabzon
Telefonu: 0 462 377 5110
Belge Geçer: 562 3252821
E-Postafaraydin@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Olanakları  
Anabilim Dalı iki birimden oluşmaktadır. Birinci kısımda Anabilim dalı içinde yer alan laboratuvarlarda her türlü geleneksel ve hızlı tanısal testlerle araştırma yapabilme olanağı hem de moleküler mikrobiyoloji alanında ( viroloji, bakteriyoloji, mikoloji ve parazitoloji) araştırmalar yapmak üzere düzenlenmiş ileri teknolojiye sahip cihazlar barındıran laboratuvarlar bulunmaktadır. İkinci kısım ise Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi için tanısal mikrobiyoloji alanına odaklanmış olan ve son teknolojik düzenlemelere sahip Hasta Hizmetleri Laboratuvarı dır.