Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://katalog.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 0(462)3773549
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Resmi olarak 1993 yılında kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, 1999 yılının güz döneminde İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı vermeye başlamıştır. Çok büyük hedeflerle yoluna başlayan bölümümüz, çok kısa sürede kapasitesini ispatlayarak 2001-2002 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde Uygulamalı Dilbilimi alanında Yükseklisans Programı açmıştır. Ayrıca, bölümümüz 2004-2005 Eğitim- Öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı vermeye başlamıştır
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

- KTÜ Senatosu’nun 15.06.2021 tarih ve 320/12 sayılı Kararı (Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları)

- KTÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu

- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve mezuniyet durumlarına göre belirlenen derslerden başarılı olmaları zorunludur. 

PROGRAMIN AMACI  
Batı Dilleri ve Edebiyatı, Uygulamalı Dilbilim Yükseklisans programında, dil eğitimine yönelik çağdaş yaklaşımlar temel alınarak eğitim verilmektedir. Yükseklisans öğrencilerine çağdaş yabancı dil eğitimi ile ilgili ders faliyetlerinin yürütülmesi, dil ve sosyal yaşamın etkileşimi, dil eğitiminde kullanılan çağdaş ölçme ve değerlendireme yöntemleri, program geliştirme, materyal geliştirme ve değerlendirme konularında bilgiler verilerek donanımlı birer araştırmacı olarak yetişmeleri hedef alınmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü
yarıyılın sonunda, toplam 24 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan
zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin, seminer dersinin ve
?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği? dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın
sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması
gerekmektedir (Bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev ya da ikinci bir
ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30,
yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu
başarı notu olarak en az ?CC? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Yüksek lisans programından mezun olmak için;

- Toplam 24 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az sekiz dersin, seminer dersinin ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersinin (kredisiz) en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,

- Tez çalışmasının en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir. 

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Yüksek lisans mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İngilizce öğretmenliği, devlet ve özel üniversitelerde İngilizce okutmanlığı, benzer bölümlerde araştırma görevliliği, tercümanlık, rehberlik, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir. Bazı öğrencilerimiz ayrıca turizm ve hava ulaştırmasının yanısıra özel sektörde de iş bulabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
Telefonu: 0(462)3773549
Belge Geçer: 3773549
E-Postaingdil@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://katalog.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
Sınıf 4
Kütüphane : 1 + 700 kitap
Bölüm Başkanı odası 1
Sekreter odası 1
Öğretim Elemanı Odası 8
Mutfak 1
Laboratuar -
Bilgisayar 10
Yazıcı 5
Projektör 5
Fotokopi makinası 1
Videokaset 160
Dinleme Kaseti 75
Uydu Anteni 1
Uydu Alıcısı 1
Televizyon 1
VCD Oynatıcı 1