Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/2014/maliye
Tel: +90 0462 3772876
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Maliye Anabilim Dalı ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1996 yılında açılmıştır. Anabilim dalındaki çalışmalar maliye teorisi, mali hukuk, bütçe ve mali planlama ve mali hukuk olmak üzere dört bilim dalına ayrılır.
KAZANILAN DERECE  
Maliye Bilim Uzmanı
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.
PROGRAMIN AMACI  
Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlar. Bunun için iktisat, kamu maliyesi ve mali hukuk alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve kendini geliştirir. Araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretir, toplumsal fayda sağlamaya çalışır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere MALİYE alanında yüksek lisans diploması verilir.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunmak
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Ayrıca Vergi Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ 61080 TRABZON
Telefonu: 3772876
Belge Geçer: 3257281
E-Postamaliye@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/2014/maliye
Anabilim Dalı Olanakları  
Maliye Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında hizmet vermekte olup olanakları aşağıdaki gibidir:
Akademik Personele Ait Oda sayısı: 10,
Bölümdeki Bilgisayar Sayısı: 10
Bölümdeki Yazıcı Sayısı: 9
Bölümdeki Projeksiyon Cihazı Sayısı:4
Bölümdeki Derslik Sayısı: 4 adet 100'er kişilik sınıf ve 150 kişilik amfi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerimizin derslerde ve akademik amaçlı çalışmalarında kullanabilmeleri için tümünde internet bağlantısı olan 40'ar bilgisayarlarla donanmış 2 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait seminer salonunda lisanüstü dersler ve seminer sunumları yapılabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüs içinde bulunan üniversitemizin merkez kütüphanesinden yararlanabilirler. Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta olup kullanıcıların kaynaklardan daha fazla yararlanabilmeleri için gerekli tüm donanım (bilgi tarama amaçlı 35 bilgisayar, lazer yazıcı ve tarayıcı) kütüphanede bulunmaktadır.
Fakültemiz binasında öğrencilerin hoşça vakit geçirecekleri ve dinlenebilecekleri şekilde düzenlenmiş öğrenci kafeteryası, kampüs içerisinde öyle yemeklerini yiyebilecekleri bir öğrenci yemekhanesi, sinema, tiyatro, konferans salonları, spor merkezi ve sahaları yer almaktadır. Üniversite düzeyinde öğrencilere sosyal faaliyet olanağı sunan fotografçılık ve görsel sanatlar, dağcılık, dans, tiyatro, müzik, spor gibi bir çok alanda faaliyet gösteren kulüpler de bulunmaktadır