Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/mackamyo
Tel: +90 0462 3777632
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK BÖLÜMÜ / LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 tarihinde kurulmuştur. Laborant Ve Veteriner Sağlık programı önlisans eğitimi 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler "Onur Öğrencisi", 3,51-4,00 olan öğrenciler ise "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Meslek Yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. a)Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek. b)Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.
PROGRAMIN AMACI  
İki öğretim üyesi ve dört öğretim görevlisi olmak üzere toplam altı öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun fiziki ve beşeri imkanlarından birlikte faydalanılmaktadır. Bölümümüz 3 adet son donanımlı laboratuvarla hizmet vermektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Laborant ve veteriner sağlık bölümü mezunları, laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuvarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Ayrıca, veteriner bölümü ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde, kanatlı hayvan yetiştiren ve ürünleri üreten işletmelerde, yem fabrikalarında, yem kalite kontrol laboratuvarlarında, yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, özel tarım ve hayvancılık danışmanlık bürolarında, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde laborant ve veteriner sağlık teknikeri olarak çalışma imkânına sahiptirler. Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini ve veteriner sağlık kabinini de kurabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı(DGS) ile veteriner fakültesi, biyoloji, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3777632
Belge Geçer: 0 (462) 512 35 52
E-Postammyoveterinerlik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/mackamyo
BÖLÜM OLANAKLARI  
Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkânlardan müşterek faydalanılmaktadır.