Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.icmimarlik.ktu.edu.tr http://www.fbe.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3772695
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans programı 2002-2003 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri bünyesinde eğitime başlamıştır. Bölüm, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere YÜKSEK İÇMİMAR diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
İç Mimarlık anabilim dalı yüksek lisans programında tasarım, mimari tasarım, çevre tasarımı, iç mekan tasarımı, mobilya ve endüstri ürünleri tasarımı vb. alanlarını kuramsal ve uygulama alanında bütünleştiren ve disiplinler arası ilişkileri kurabilen akademisyen / uzmanların yetiştirilmesi amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu amaca bağlı olarak, iç mimari tasarım ve uygulamalarda farklı ölçeklerdeki sorunlara çözüm üretme konusunda derinliğine bilgi edinme yetisi olan, çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapma beceresi olan, yaratıcı, çevreye duyarlı, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden mekan-insan-donatı sorunlarına çağdaş, ekonomik çözümler üreten ve bir tez araştırmasının nasıl yapılıp, yazılacağı konusunda bilgi sahibi olan mezunların yetiştirilmesi iç mimarlık anabilim dalının yüksek lisans programının ilkelerini oluşturmaktadır. İç Mimarlık yüksek lisans programında bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcıların tasarım, mimari ve iç mimari tasarım, tasarım kuramı ve yöntemleri, iç mekan organizasyonu ilkeleri, mobilya tarih ve tasarımı, araştırma yöntem ve teknikleri, mekan elemanları, malzeme renk, iç mekan restorasyonu vb. gibi konularda ayrıntıya giren birer yarıyıllık zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu nedenle programın strüktürü; iç mimarlık alanı ile ilgili kuramsal temeli olan dersler, kuramsal yapıyı pratiğe dönüştüren modelleri sunan dersler ve uygulama ağırlıklı derslerle oluşturulmuştur.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İç Mimarlık alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İÇ MİMARLIK alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
İç Mimarlık Bölümünde yüksek lisans yapan bir öğrenci, kandi alanında tercih edilir hale gelir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde ya da serbest tasarımcı olarak çalışabilir. Öğrenciler ayrıca belirli uzmanlık alanlarında (yat iç mekan tasarımı, stand tasarımı, sahne tasarımı, vitrin tasarımı...vb.) kendilerini geliştirebilirler. Bu mesleğin iş potansiyeli artan bir ivmeye sahiptir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 61080, TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu: 3772695
Belge Geçer: 3255588
E-Postaicmimarlik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.icmimarlik.ktu.edu.tr http://www.fbe.ktu.edu.tr/
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümdeki yüksek lisans dersleri, bilgisayar ve projeksiyon donanımlı olan bölüm seminer salonunda ve teknoloji sınıflarında verilmektedir.