Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/molekulerb
Tel: +90 0462 3773686
FENF
FEN FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde 17.08.2012 tarihinde kurulmuştur. Kurulma aşamasından sonraki yıllarda, teknik alt yapı ve yetişmiş öğretim üyesi eksiklerini gidererek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçe olan bölümde, farklı bakış açılarına sahip, geleceğe ve geleceklerine yön verebilen moleküler biyologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan öğrenciler Moleküler Biyolog olarak mezun olur.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1- Lise ve dengi okul diploması
2- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'den yeterli puan
PROGRAMIN AMACI  
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün temel hedefi; moleküler biyolojinin temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, bunlarla ilgili hayata dair güncel kararlar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip ve kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan, Moleküler Biyologlar yetiştirmektir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, öğrencilerini moleküler biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.
Bölüm, güçlü ve araştırmacı eğitim-öğretim kadrosuyla öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışır. Bir çok farklı bilim dalının sonuçlarını kullanan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, müfredatına fizik, kimya ve matematik gibi dersleri dahil ederek, öğrencilerine moleküler biyolojinin doğuşunu sağlayan farklı ilimleri takip etme fırsatı da sağlar. Ayrıca, KTÜ-BAP, DPT, TÜBİTAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı potansiyeli yüksek olan bir bölümdür. Bu mevcut değerler kullanılarak, öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Böylece, istekli ve başarılı öğrencilerine en yeni teknolojilere sahip araştırma laboratuvarlarında, etkin araştırmacıların desteğiyle araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirir. Bu sayede, öğrenciler akademisyen olarak hayatlarını kazanmaları için teşvik edilir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin sağlaması gereken şartlar:
1- 240 AKTS karşılığı ders almak,
2- 4,0 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve
3- Müfredatta belirtilen süre kadar staj deneyimine sahip olmaktır.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu (ara sınav /sınavlar, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan) ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmalarının ders başarı notuna katkısı % 50dir. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı, % 50dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.
Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan öğrenciler DC harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler. Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü, en az DC notuyla ve başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunların bir kısmı üniversitelerin fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik gibi çok farklı fakültelerinde ve bölümlerinde kariyer gelişimlerine akademisyen olarak devam edebilmektedir. Diğer yandan mezunlar, ulusal araştırma laboratuvarları, bakanlıklar, araştırma enstitüleri ve kamu iktisadi teşekkülleri bünyesindeki devlet kadrolarında istihdam edilebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3773686
Belge Geçer: 325 31 95
E-Postamolekuler@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/molekulerb
BÖLÜM OLANAKLARI  
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde, teknik donanımlı 40 kişilik 3 sınıf ve öğrencilere yönelik laboratuvarlar vardır.
Bölüm çalışanlarının moleküler biyolojik araştırma alanları, geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Bütün bu çeşitliliğe cevap verecek şekilde ve yeni teknolojilere göre tasarlanmış araştırma laboratuvarlarında, araştırma alanlarının uygulamaları gerçekleştirilmektedir.