Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
www.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3773142
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 1998 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans Programı olarak kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çevre Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Çevre Bilimleri yüksek lisans programı çok disiplinli bir programdır. Bu program kapsamında jeoloji, maden, inşaat, makine, kimya, fizik, biyoloji, orman ve benzeri bir çok programla ortak çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalarda katı atık, arıtma, hava kirliliği, çevresel jeokimya, kimyasal kirlenme ve benzeri bir çok çevre kirliği araştırmaları yürütülmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Çevre Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ÇEVRE BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Çevre Bilimleri yüksek lisans mezunları başlıca kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Çevre mühendisleri ve yüksek lisans mezunları kamu sektöründe başta Orman ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, İl Özel İdareleri, İller Bankası, Karayolları, belediyeler ve üniversitelerde; özel sektörde ise değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı / Kanuni Kampüsü, 61080 Trabzon
Telefonu: 3773142
Belge Geçer: 325 7405
E-Postaoucuncu@ktu.edu.tr
Web Adresiwww.ktu.edu.tr
Anabilim Dalı Olanakları  
Çevre Bilimleri Anabilim Dalına ait fiziki bir mekan ve laboratuvar bulunmamaktadır. Ancak çok disiplinli bir çalışma alanı olan Çevre Bilimleri diğer bölümlerden başta Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Fizik blümlerinin laboratuvar imkanlarından yararlanmaktadır.