Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / LİF ve KAĞIT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbelif
Tel: +90 0462 04623773205
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / LİF ve KAĞIT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Lif ve Kağıt Teknolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan disiplinler arası bir lisansüstü programı olarak 1986 yılında faaliyete geçmiştir. Kendi alanında ilk kurulan anabilim dalımızın lisans programı bulunmamaktadır. Anabilim dalı 7 akademik personelden oluşmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde, odun bileşenleri, odun kimyası, odun dışı orman ürünleri, odun dışı orman ürünlerinin kimyası ve teknolojisi, odunu kimyasal olarak işleyen teknolojiler(kağıt hamuru, kağıt üretimi vb.), kağıt hamuru üretiminde farklı hammaddelerin kullanılması ve bunların uygunluğunun araştırılması, lif levha üretimi konularına yönelik dersler ve araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim dalında 5 profesör, 1 doçent, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Doktora
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
1986 yılında kurulan ve ülkemizdeki ilk bölüm olan Lif ve Kağıt Teknolojisi anabilim dalı doktora eğitim-öğretim programı Lif ve kağıt Endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve bu sektörlere ilişkin temel ve ileri seviye bilgilerini sağlamaktadır. Lif ve Kağıt Teknolojisi Anabilim Dalı doktora programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Kaynaklarının değerlendirilmesi ve üretim aşamalarında rol alabilecek ve sektörde var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, lLif ve Kağıt Teknolojisi anabilim dalında doktora yapan öğrenciler gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla sektör problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (en az ikisi 5000 kodlu kredili derslerden) (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği? ile ?Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi? derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- ?Gelişim ve Öğrenme? ve ?Öğretimde Planlama ve Değerlendirme? dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir (bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50?dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az ?BB? harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Fen Bilimleri Enstitüsü ?Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları?nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Lif ve Kağıt Teknolojisi anabilim dalı doktora mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi,Orman Fakültesi, Lif ve Kağıt Teknolojisi Anabilim Dalı, 61080,Trabzon
Telefonu: 04623773205
Belge Geçer: 04623257499
E-Postausta@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/fbelif
Anabilim Dalı Olanakları  
Anabilim dalımız bünyesinde;
-1 adet Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı
-1 adet Kağıt Laboratuvarı
-1 adet Lif Levha Laboratuvarı
-1 adet Odun Dışı Orman Ürünleri Laboratuvarı
-1 adet Kağıt Fiziği Laboratuvarı
-1 adet GC-MS/HPLC Laboratuvarı
-1 adet Islak Kimya Laboratuvarı
-1 adet kağıt pilot tesisi olmak üzere 8 adet uygulama alanı mevcut olup, yeterli düzeyde derslik olanakları da mevcuttur.