Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
www.ktu.edu.tr/chemistry or http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/index
Tel: +90 0462 3772525
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Kimya Bölümü 1982 yılından beri Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde doktora eğitimi vermeye devam etmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere KİMYA alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Kimya Bölümü Doktora programının temel hedefi; genel kimya ve master eğitiminin yürütüldüğü alt anabilim dalının (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip kimyager ünvanı kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan uzman kimyagerler yetiştirmektir. Kimya Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Kimya Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Sanayiciler), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Kimya Örgütleri şeklinde özetlenebilir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İyi bir yüksek lisans mezuniyet derecesi, ALES sınavından minimum 55/100 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ndan en az 55 puan almış olmak.
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her bir ders için katkısı %30 olan bir arasınav, katkısı %20 olan ödev, kısa sınav ya da arasınav şeklinde ikinci bir ölçme yöntemi, ve son olarak katkısı %50 olan bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Laboratuar derslerinin ikinci notu laboratuar uygulamalarının ve uygulamalar öncesi yapılan kısa sınav sonuçlarının bir ortalamasıdır. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 21 Lokal Kredi veya 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.0 (100 üzerinden 80'e karşılık) ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 61080 TRABZON
Telefonu: 3772525
Belge Geçer: 3253196
E-Postatufekci@ktu.edu.tr
Web Adresi www.ktu.edu.tr/chemistry or http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/index
Anabilim Dalı Olanakları  
Araştırma laboratuarları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nin sağladığı olanakların yanı sıra , TÜBİTAK ve DPT'den alınan projelerle bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde cihazlarla donatılmıştır. Kimya bölümünün hedefi, doktora düzeyinde araştırma laboratuarlarında akademik ve endüstrinin gereksinimi olan sorunları çözebilecek, bağımsız araştırmalar yapabilecek, her türlü kimyasal analizi yapmaya yeterli bilgi ve beceriyle donatılmış elemanlar yetiştirmek ve bu elemanları bilim ve teknolojinin en yeni bilgileri ile donatmaktır.