Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www4.ktu.edu.tr/fbefizik
Tel: +90 0462 +90 462 377 2507
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Anabilim Dalımız, Doktora programına 1980 yılında başlamıştır ve halen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir. Genel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ile Katıhal Fiziği Bilim alanlarında öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere FİZİK alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Fizik bölümünde Doktora programı, süperiletkenlerin ve yarı-iletkenlerin özelliklerinin incelenmesi, atomik parametrelerin incelenmesini ve radyoaktivite ölçümlerini içerir. Bununla ilgili deneyler Katıhal Fiziği ve Atom ve Çekirdek Fiziği laboratuarlarında gerçekleştirilir. Atom ve Çekirdek Fiziği laboratuarında kütle soğurma katsayısı ölçümü, floresans etkisi v.b. gibi parametlerin ölçülmesi yanısıra, çevresel numunelerde radyoaktivite ölçümü ve radyasyon dedektörlerinin (HPGe, Si(Li) gibi) parametrelerinin incelenmesi de gerçekleştirilmektedir. Fizik bölümünde Doktora derecesi alan öğrenciler öğretmen, programcı, sağlık fiziği çalışanı, sağlık fizikçisi ve daha birçok alanda çalışabilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az BB harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden vekonusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçişmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere FİZİK alanında Doktora diploması verilir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımız akademik yaşamı seçebildikleri gibi, pedagojik formasyon derslerini aldıktan sonra resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Çeşitli kamu kurumlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde (TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Teknokentler, vb.), elektronik ve savunma sanayi alanı ile ilgili kuruluşlarda (Aselsan, Roketsan, vb.), tıp merkezlerinde, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde çalışmakta ve gerekli kursları alarak iş güvenliği uzmanı da olabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Telefonu: +90 462 377 2507
Belge Geçer: +90 462 325 3195
E-Postaaates@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www4.ktu.edu.tr/fbefizik
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümümüzde, lisans derslerine destek olarak eğitim verilen Fizik-I, Fizik-II, Mekanik, Elektromanyetizma, Optik, Elektronik, Modern Fizik, Nükleer Fizik öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümümüzde Süperiletkenler Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği, Nükleer Fizik, Radyasyon Fiziği, Gama ve X-ışını Spektroskopisi, Parçacık Fiziği ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmakta olup, Katıhal Fiziği, Atom Fiziği ve Nükleer Fizik, Düşük Sıcaklık Fiziği, İnce Film Kaplama, Radyasyon ve Çevre Fiziği, Sol Jel ve Spektroskopi Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Sıvı Azot Üretim Ünitesi ile de çeşitli kuruluşlara sıvı azot sağlanmaktadır.