Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi

Tel: +90 0462
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 24/01/2014 tarihli 256/2 nolu senato kararı ile ve 19.06.2014 tarihi 4346 nolu Yüksek öğretim Kurulu kararı sonucu kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktora programı Ekstraktif Metalurji, Döküm, Isıl İşlem, Kaynak, İleri Teknoloji Malzemeleri, Yeni Nesil Alaşımlar, Malzeme Tasarımı ve Karakterizasyonu Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Elektronik Malzemeler, Sensörler, Piller, Kompozit Malzemeler, Kaplama Teknolojileri, Malzemelerin Yüzey Özellikleri, Korozyon, Toz Metalurjisi, Cam ve Seramikler gibi araştırma alanlarındaki bilim ve teknolojik faaliyetleri verimli bir şekilde yürütmek, ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmek ve sanayi işletmelerinin verimli, kaliteli ve düşük maliyetli malzeme geliştirme kabiliyetini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerine katkıda bulunmak, Metalurji ve malzeme ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, mesleki örgütler ile ortaklaşa yürütülen araştırmaları, işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek, Yeni ürünler ve yeni üretim yöntemleri konularında inovasyon yapmak, gelecekte yapılacak araştırmalar için sağlıklı veri tabanı oluşturmak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki başlıca yerli ve yabancı yayınların araştırılması, incelenmesi ve uygulama da kullanımını sağlamak ve yapılacak araştırma ve yayın çalışmaları ile toplumsal kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora derslerinden (AA),(BA) veya (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ( bu derslerin en az ikisi 5000 kodlu zorunlu ders havuzundan alınması gerekmektedir.) ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ alanında Doktora diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Doktor metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü mezunları üniversitelerde öğretim elemanı veya kamu/özel sektör kuruluşları AR-GE bölüm sorumlusu veya AR-GE merkezlerinde uzman olarak görev alabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu
Belge Geçer
E-Posta
Web Adresi
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümümüzde aşağıdaki laboratuarlar bulunmaktadır: a) Metalografi ve görüntü analiz laboratuarı b) Numune hazırlama laboratuarı c) Mekanik deneyler (Sertlik ve mikro sertlik, çekme, çentik darbe v.b.) d) Triboloji laboratuarı e)Tarama ve analiz laboratuvarı (Optik Mikroskobu, Elektron Mikroskobu (SEM) ve X-ray Difraksiyon cihazı) f) Toz metalurjisi laboratuarı g) Tahribatsız malzeme muayenesi laboratuarı h) Plastik şekil verme laboratuarı ı) Üst yüzey işlem ve polimer Laboratuvarı