Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ( UZAKTAN ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi

Tel: +90 0462
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ( UZAKTAN ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
KAZANILAN DERECE  
Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Tezsiz Yüksek Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı Uzaktan Eğitim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan “Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları”nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
PROGRAMIN AMACI  
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
- Programın öğrenim süresi iki yarıyıl olup en fazla üç yarıyıla uzatılabilir. En geç üçüncü yarıyılın sonunda, toplam 30 krediden (75 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en az on dersin ve Araştırma Projesi (Dönem Projesi) dersi kredisiz (30 AKTS), toplamda 105 AKTS alınarak başarılması gerekmektedir. (bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %80?dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az CC harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Yüksek lisans programından mezun olmak için;

Toplam 30 kredi 105 AKTS az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil en az 10 ders ve “Araştırma Projesi (Dönem Projesi)” 30 AKTS kredisiz en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlaması gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu
Belge Geçer
E-Posta
Web Adresi
ANABİLİM DALI OLANAKLARI