Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/jeofizik/
Tel: +90 0462 3772710
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ülkemizde ilk açılan bölümlerden birisi olup, 1970 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeofizik Kürsüsü olarak kurulmuştur. Lisansüstü Eğitimine 1977 yılında, Lisans Eğitimine ise 1981 yılında başlanmıştır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji ve Yer Fiziği Anabilim Dalları olmak üzere üç Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde Uygulamalı Jeofizik-1, Uygulamalı Jeofizik-2, Sismik Veri-İşlem, Sismoloji ve Bilgisayar Laboratuvarı olmak üzere 5 uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde akademik ve idari personelin kullandığı bürolar, projektörlü ve internet bağlantılı 6 adet derslik, 1 amfi, 1 sınav salonu yer almaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin düzeyi: Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey
Eğitim türü: Tam Zamanlı Birinci Öğretim
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra ülkemizde kurulan 3. jeofizik mühendisliği bölümüdür. Bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan zengin maden potansiyelini ve bölgede meydana gelen doğal afetleri araştırmak amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca, öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltı suyu araştırmaları, zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın sonunda, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması gerekmektedir (bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/128634?AspxAutoDetectCookieSupport=1).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az CC harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Yüksek lisans programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (en az ikisi 5000 kodlu kredili derslerden) (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, "Seminer" dersinin ve "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin" (kredisiz) en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Tez çalışmasının en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Jeofizik Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler. Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. ABD 61080, Trabzon-TURKEY
Telefonu: 3772710
Belge Geçer: 3257405
E-Postasayil@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.muhfak.ktu.edu.tr/jeofizik/
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölümümüz Sismoloji, Sismik Veri İşlem, Sismik-Yer Radarı, Elektrik-Elektromanyetik, Gravite Manyetik laboratuvarı olmak üzere 5 araştırma ve uygulama laboratuvarına sahiptir. Uygulamalı Jeofizik laboratuvarında gravite, manyetik, sismik, elektrik ve elektromanyetik ve radyoaktif ölçümler yapabilen güncel aletler mevcuttur. Bu laboratuvarda mikrotremör ve ivme ölçülerini yapacak aletler de yer almaktadır. Sismoloji laboratuvarında online olarak işletilen Aydıntepe (Bayburt), Pazar (Rize), Espiye (Giresun) ve KTÜ kampüs alanında olmak üzere 4 istasyondan oluşan bir deprem kayıt şebekesi vardır. Sistem sürekli olarak çalışır ve bu istasyonlarda elde edilen kayıtlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yeraltı yapısı ve depremselliğinin belirlenmesi için kullanılır. Bölümümüzde 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanılan 6 adet tam donanımlı derslik ve 1 adet amfi mevcuttur.