Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ve YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbeyaban
Tel: +90 0462 04623772828
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ve YÖNETİMİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı (Tezli) olarak Türkiye'de ilk defa Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Yüksek Lisans Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 2. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 7. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Fen Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAYISAL) ve yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmesi için yabancı dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
- Programa alan dışından kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına katılması ve Enstitü Kurulunca belirlenmiş derslerden başarılı olmaları zorunludur.
PROGRAMIN AMACI  
Programın amacı; yaban hayatı yani omurgalı yaban hayvanlarından kuşlar ve memeliler başta olmak üzere, iç su balıkları, amfibiler, sürüngenler, böcekler ve diğer omurgasız yaban hayvanlarının biyolojisi, ekolojisi, etolojisi ile orman, dağ, bozkır, sulak alan gibi ekosistemlerdeki öncelikle bitkiler (flora) ve diğer bütün ekosistem bileşenleriyle olan temel etkileşimler ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilerle donanmış, yaban hayatı ile ilgili koruma, üretme, geliştirme, iyileştirme, hastalıklarla mücadele ve savaş, yaralı hayvanları bakım ve iyileştirme, dolgu-tahnit yaparak müze materyali hazırlama, yaban hayatının korunduğu milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası gibi alanların planlanması, avlak planlama, avcılık, av turizmi, biyolojik çeşitliliği dikkate alan orman amenajman planlarına yardımcı olunması, çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanması, rüzgar-güneş enerji santralleri gibi proje alanlarında görev almak, yaban hayatı fotoğraf turları ve kuş-doğa gözlem turları gibi değişik ekoturizm etkinliklerini içeren konularda sürdürülebilir planlamalar ve uygulamalar yapabilen nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
- Programın öğrenim süresi dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. En geç dördüncü yarıyılın sonunda, toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin (kredisiz) alınarak başarılması ve en geç altıncı yarıyılın sonunda ise tez çalışmasının gerçekleştirilerek tez savunma sınavında yeterli bulunulması gerekmektedir (bkz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği).
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az ''CC'' harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Yüksek lisans programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (en az ikisi 5000 kodlu kredili derslerden) (120 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil biri İngilizce olmak üzere en az yedi dersin, seminer dersinin ve
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Programdan mezun olanlar;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve yaban hayvanları ile ilgili konularda çalışmalarda bulunulan kamuya ait diğer birimlerde ayrıca, özel sektör tarafından devletten kiralanan özel avlakların yanısıra, yine özel sektör tarafından işletilen yaban hayvanı üretme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarında, turizm şirketlerinde, veya doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarında görev alabileceklerdir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 04623772828
Belge Geçer: 04623257499
E-Postayaban@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/fbeyaban
Anabilim Dalı Olanakları  
Bölüm dersleri Orman Fakültesi içerisinde verilir. Mevcut binada 4 adet amfi ve 7 adet sınıf bulunmaktadır. Sınıfların hepsi akıllı sınıf niteliğindedir. Her sınıfta projeksiyon cihazı ve perdesi mevcuttur. Bölümde doldurulmuş ve tahnit edilmiş yaban hayvanı örneklerinin ders ve müze materyali olarak saklandığı, çok çeşitli kuş, memeli yaban hayvanları, sürüngen, amfibi ve balık türlerine ait örnekler ve dolgu ve tahnitte kullanılan ilaç ve malzemeler ile av araç gereçlerinden olan tüfeklere ait 6 adet değişik çap ve marka tüfek bulunan bir adet Yaban Hayatı Müzesi ve bir adet Laboratuvar vardır. Ayrıca, Orman Mühendisliği Bölümünün mevcut laboratuvarından özellikle, Entomoloji Laboratuvarı, CBS (Coğrafi Bilgi Sistem) Laboratuvarı, Orman Botaniği Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarları ortaklaşa kullanılabilir.