Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
FARMAKOLOJİ DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
ktupharmacology.com
Tel: +90 0462 3777855
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI / FARMAKOLOJİ DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı kuruluş çalışmaları 1983 yılında tamamlandı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı doktora eğitimi 2013 yılı itibariyle verilmeye başlandı. Anabilim Dalında; klinik farmakoloji, klinik toksikoloji, davranış farmakolojisi, ürogenital, kardiyovasküler ve endokrin sistem farmakolojisi gibi farmakolojinin alt alanlarında in vivo ve in vitro bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
Farmakoloji doktora programı tüm farmakolojik bilimleri (farmakodinami, farmakokinetik, kemoterapi, toksikoloji, tedavi bilimi, farmakogenetik ve klinik farmakoloji, moleküler farmakoloji) kapsamaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Doktora Derecesi
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ), 3. Düzey
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 8. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları"nı karşılayan bir bölüm veya fakülte mezun olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve KTÜ Senatosu tarafından onaylanan ALES (SAY/EA) ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (KTÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları).
PROGRAMIN AMACI  
İlaç ve biyolojik aktivite arasındaki ilişkiyi molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirip bağımsız bir bilimsel araştırmayı yapabilen, hipotez geliştirip sorgulayan ve elde ettiği sonuçları evrensel bilim dünyasına sunabilen insan gücü yetiştirmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla doktora programı aşağıdaki hususları içerecek şekilde hazırlanmıştır:
Deneysel farmakoloji alanında evrensel bilime katkı yapmak
Klinik farmakoloji ve akılcı ilaç kullanımı alanında evrensel bilime katkı yapmak ve ulusal ilaç politikası ve uygulamalarına yönelik hizmet vermek
Yeni ilaç geliştirilmesi, yeni tedavi modaliteleri konularında yetkin uygulamalar geliştirmek
İlaç sanayinin farmakoloji alanında gereksinim duyduğu uygulamalarda bulunmak
Her düzeyde farmakoloji eğitimi vermek
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Doktora programından mezun olmak için;
- Toplam 21 krediden (240 AKTS) az olmamak koşuluyla programın zorunlu dersleri dahil ikisi İngilizce olmak üzere en az yedi dersin ve kredisiz olan seminer, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" ile "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" derslerinin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
- Doktora yeterlilik sınavının yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tez savunma sınavına kadar,
- Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunmamak kaydıyla en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olan tez çalışmasının en geç 12. yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlanması gerekir
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dersin başarı notuna ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak en az "BB" harf notu almış olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Kazanılacak dereceye yönelik gereklilikleri yerine gerine öğrencilerin mezun olabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları"nda belirtilen yayın şartını karşılaması gerekmektedir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Toplumun farklı kesimlerinin (Üniversiteler, ilaç sanayi, Sağlık Bakanlığı) ihtiyaç duyduğu akademik ve endüstriyel alanda hizmet verebilir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
-
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefonu: 3777855
Belge Geçer: 0 462 3777849
E-Postakalyoncu@ktu.edu.tr
Web Adresiktupharmacology.com
Anabilim Dalı Olanakları  
Anabilim dalımızda farklı alanlarda çalışmalara olanak veren laboratuvarlar mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin eğitim olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlar, laboratuvar olanakları ve büyüklükleri aşağıda belirtilmiştir.
Kardiyovasküler laboratuvarı (20 m2)
- Langendorff İzole Perfüze Kalp cihazı
- Deiyonize su cihazı
- İnfüzyon pompası
- Kan basıncı monitörü (invazif ve non-invazif)
- Poligraf (Nihon-Kohden, 4 kanallı)


İzole organ laboratuvarı (40 m2)
- 8 adet organ banyosu
- 8 adet transduser
- 2 adet MP 150 cihazı
- Hassas terazi
- Ultrasonik banyo
- Etüv
- Manyetik karıştırıcı
- Perfüzyon pompası
- pH metre
- Stimulatör
- Vortex

Ağrı ve analjezi laboratuarı (15 m2)
- Tail Flick
- Hot plate
- Plethysmometer
- Plantar test aparatı

Psikofarmakoloji laboratuarı (15 m2)
- Yükseltilmiş artı labirent
- Rotarod
- Lökomotor aktivite sistemi
- Treadmill cihazı
- Metabolik kafesler (8 adet)

Analitik laboratuar (40 m2)
- Satrifüj
- Vortex
- HPLC
- Hassas terazi
- Sonikatör